giovedì 25 giugno 2009

Bona vakanci!

Kara lekteri,
ja esas somero, e la sendi di ca blogo* interruptesas dum ica sezono;
oli rikomencos en autuno, ma kompreneble dum la tota somero vi povos durar lektar lo ja publikigita.
La rendevuo esas por septembro, kande vi trovos nova sendaji.
Bona vakanci!
Tiberio

giovedì 18 giugno 2009

Pri "bito" e "bitoko"

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3441)

Me skribis:

Kara José,

me kredas ke bona, simpla e praktikala tradukuro del Angla "bit" esas "bito";

pri "byte" me volas remarkigar da tu ke la korekta tradukuro, se on formacas ol per la radiko "bit-", ne esas "okbito" ma "bitoko": "oko" esas "grupo, ensemblo, quanto de ok", e do "bit-ok-o" esas "quanto de ok biti".
En la vorti kompozita per plura radiki, la radiko qua expresas l'ideo precipua pozesas kom lasta:
tale la mashino por skribar esas "mashino" (l'ideo precipua), e pro to "skribo-mashino", ne "mashino-skribo" (qua esas la skribar per mashino);
anke la vorti kompozita per nombri havas la sama principo: exemple la Hispana "siglo" esas "ensemblo, quanto de cent yari", e do hike l'ideo precipua esas la "ensemblo de cent" ("cento"), e l'altra radiko precizigas qua kozi esas unionita en l'ensemblo (la "yari"), pro to la vorto kompozita esas "yarcento", ne "centyaro", quale on explikas en la KGD en la chapitro titulizita "Regulo di analizo o deskompozo", noto 2:

"Cent yari = yarcento, quale dek yari = yardeko.
« Centyaro ne povas esar sinonima di yarcento; ol esas la substantivo di centyara = qua havas cent yari e konseque tradukas F. centenaire (sive homo, sive altra ento, ex. querko). [...] »
";

segun ica principo, "ok-bito" esus ento (en ica kazo: kozo) qua havas ok biti, qua esas de ok biti, exemple dokumento elektronikala de ok biti;
"ok-bitaro" signifikus "de ok bitari", t. e. "de ok ensembli de biti", do tala signifiko ne esas uzebla en la praktiko.

Pri la dubito quan tu expresis laste, t. e. pri "binoklo", egardez la fakto ke "binokl-" esas radiko aparta, ne formacita per la prefixo "bi-": ol derivesis, me kredas, direte de la Franca "binocle", per selekto di radiko internacione rikonocebla (A binoculars, F binocle, G Binokel, H binóculo, I binocolo, R бинокль).

Me esperas forigir tua dubiti.

Saluti amikala!

Tiberio

P. S. Ca mesajo iros aden "Prilingua letraro", he he he! :-)

José skribabis:

Segun me konsultis la reto, bit esas kompozajo di du Angla vorti: binary digit ---->bit. Do, forsan pro esas stranjera vorto, on darfus restar ol, o forsan uzar alternativa idala por teknikala skopi: binara digito. Ma certe, pro komforteso, omni uzos bit.

Forsan on darfus simple simpligar la vorto aden Ido quale binaro.

Me jus eniris la Wikivortaro e me trovis ke un del tradukuri di "bit" Angla, esas bito. Me ne es certa pri la valideso dil tradukuro.

Pri Byte, en Hispana existas la oficala vorto "octeto", quanto de ok bit-i, ma ol uzesas tre rare. Pri krear idala vorto per oficala radiki, forsan, la vorto forsan esus ok-binaro, ok-bito. La espisti uzas la vorto bitoko, ma en Ido ol semblas tre stranja, un OK de biti. Por me dicar Ok-bitaro, bitaro de ok(biti) semblas plu korekta. Ed ok-bito anke lo esas pro ke la prefixo ok- indikas la quanto qua formacas la sequanta vorto. Pri ca traito di la linguo me bezonas klarigo, nam, se mi havas vorti quale binoklo (eyeglasses, gafas, lunettes), se ni havus tri okuli, kad ol esus trinokli?

Jerry skribabis:

Oli ne existis ye 1907....

Segun mesajo "Komputorala Vorti en Ido" ye 2004 (en "idolisto"?):
"byte" = *baito. "Vorto", kustume di ok biti.

==== Jerry

André skribabis:

Saluto!
Kad existas vorto por Angla vorto "byte"? Ka e "bit"?

Danko,
André Malafaya

giovedì 4 giugno 2009

Pri "flug-balono"

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3416)


Me skribis:


Kara Damien,


segun me la formacuri "flug-balono", "ped-balono", "korbo-balono", "manu-balono", e. c. ne esas segun la stilo di Ido, e mem ne esas preciza.


Un de la diferaji de Esperanto esas ke Ido preferas vorti internaciona vice la formi "aglutinita" di Esperanto, exemple: "hospital-o" vice "mal-san-ul-ej-o" (qua en Ido esus "des-san-ey-o" o "malad-ey-o").

Do la stilo di Ido duktas adoptar, exemple, "basketbalo", kun radiko sat internaciona, prefere kam kompozar vorto per "korbo" e plusa elementi.

Parenteze, "basketbal-" esus radiko aparta, en qua ne esus distingebla "basket" de "bal"; "basketbalo" ne konfundesus a vorto obtenita per "bal-o", nam Ido ne havas radiko "basket-".


Ultre to, la formi kompozita per "balono", qui indikus sporti, ne esas preciza, nam oli vere indikas balono, ne sporto.

La "flug-balono" ne esas la sporto, ma esas "balono qua ulamaniere esas konektita kun l'ideo di flugo"; do ol mem ne signifikas "balono fluganta" (qua esus "flugant-balono"), same kam "dormo-chambro" ne esas "chambro dormanta" e "skribo-tablo" ne esas "tablo skribanta".

La vorto kompozita "flugant-balono" irge indikas "balono qua flugas", e ne la sporto; do ol darfus uzesar admaxime por nomar la balono dil voleybalo*, ma ne la voleybalo* ipsa.

La voleybalo* esas la "sporto kun la balono qua flugas", e pro to, se on volus formacar olua nomo per kompozo di elementi, on devus dicar "flugant-balon-sporto".

Or, se Ido preferas "kirko" kam "pregeyo" ed anke "kurta" kam "deslonga" uzante radiki aparta prenita ek la lingui Europana vice kompozar la vorti per plura elementi, nule nia linguo povus preferar "flugantbalonsporto" kam vorto kun radiko sat internaciona, exemple "voleybalo*" o, se la diftongo -ey- konsideresas problemo, simpligita formi quale "volebalo*", "volibalo*", od anke "voleibalo*" kun l'original diftongo "hiatigita" (quale en "fairo").

Irgakaze la nomi di la sporti, qui ne esas la baloni, esas selektenda de la formi internaciona kom vorti kun radiki aparta, pro ke la formacuri multelementa, en ica kazi, esas problemoza (kilometroza), ultre esar ne Ido-stila.


Kordiala saluti!

Tiberio


Damien skribabis:


Me propozas "flug-balono" nam ita balono devas nultempe ne flugar. ka "-bal-" ne signifikas dansala festo ?

Me opinionas ke nuna listo de radiki en ido es ja longa. Ne bezonas plu longigar to.


Damien.


Partaka skribabis:


Estimata samlinguani:


Kaze ke ni fine aceptus kom bona la formo "volebal.o"...

Ka to signifikas, ke ni povas propozar ol por oficaligo, apud altra sporto-nomi (anke inkluzita en SIL e finanta per -balo) qual "basketbal.o", "handbal.o", "netbal.o", edc., ultre la ja konocata "futbal.o"?


Se yes, kad ultre tilnuna vorti qual "pedbalono", "korbobalono", "manubalono", edc., o ka vicee?


Quon facar pri to omna, segun vi?


P A R T A K A
* * * * * * * * *

giovedì 28 maggio 2009

Pri "resto" e "restajo"

De la forumi "idolisto" (msj. n. 18396) e "posta_Mundi" (msj. n. 3272)

Me skribis:

Kara José,

me sequis la diskuto pri "resto" che posta_Mundi, ma me ne intervenis nam dume la frazo retrovenabis al antea formo kun "cetero".

Segun me amba radiki "ceter-" e "rest-" esas apta en ita frazo, ma me mustas remarkigar ke la formo simpla "resto" ne donas tradukuro korekta.

La resto, segun exakta analizo, esas "la restar", e do "la resto di tua vivo" signifikus "la restar di tua vivo" = "la fakto ke tua vivo restas", e to ne esas la senco volata.

La senco volata esas "la parto restanta di tua vivo", t. e. "lo restanta" (quale tu skribis en la temo dil mesajo), e do "la restajo", qua esas "la rest(ant)ajo", nam "restar" esas verbo netransitiva.

Pro to la selekto esus inter la "cetero" e la "restajo".

Saluti amikala!

Tiberio

Che la forumo "idolisto" José skribabis:

Kara amiki:

En la forumo Postamundi, nia amiko Partaka e me ne konkordas pri quale tradukar la Angla frazo "Today is the first day of the rest of your life" aden Ido.

Existas du posibla tradukuri qui diskutesas:

1.-"Hodie es la unesma dio dil cetero di tua vivo"
2.-"Hodie es la unesma dio dil resto di tua vivo"

Me konfesas ke plezas a me la duesma tradukuro, preferata di Partaka, pro la aparante proxima simileso al originala frazo (anke en Hispana ol similesas: el resto de tu vida), ma la unesma frazo es la maxim proxima al senco donata da Dyer en lua vortaro Angla-Ido, segun me.

Quon vi opinionas?

Kordiale
JCR

giovedì 21 maggio 2009

Pri "quanto" e "quanteso"

Letro privata

Me skribis:

Kara José,

yes, la vorto "quantajo" esas nekorekta: en realeso olu ne existas, nam la sufixo -aj- aplikesas nur al radiki dil adjektivi qualifikanta, ne al radiki dil adjektivi/pronomi nedefinita.

Kande on derivas substantivi del adjektivi qualifikanta, on bezonas savar ka tala substantivi indikas personi o kozi, e do on distingas la kozi de la personi per la sufixo -aj-, exemple:
de "bel-a" on derivas "bel-o" = "persono bela", e "bel-aj-o" = "kozo bela";
amba substantivi havas la dezinenco -o, ma un de oli havas la sufixo -aj- e l'altra ne;

kontree, kande on derivas pronomi del adjektivi nedefinita, on uzas du dezinenci vice un sola, nam onu havas la dezinenco -u e la dezinenco -o, do por tala klaso di vorti existas altra sistemo:

per la dezinenco -u on formacas pronomi indikanta personi o kozi bone definita e konocata, t. e. kozi mencionita en la texto, do on ne bezonas distingar la kozi de la personi per sufixo, nam la pronomo relatas ento quan ni konocas, e do ni savas anke ka tala ento esas persono o kozo; me agas exemplo per la radiko "kelk-":
del adjektivo nedefinita "kelka" on derivas la pronomo "kelku", qua povas relatar persono o kozo mencionita en la texto:
- "kelku de ni studias matematiko" > "kelku" = "kelka persono", nam "ni" esas personi;
- "kelku de la flori esas reda" > "kelku" = "kelka kozo, objekto", nam "la flori" esas kozi, objekti;

per la sama dezinenco -u on formacas anke pronomi indikanta enti ne mencionita en la texto, ed en ica kazi tala pronomi indikas personi:
- "kelku ja dormeskis" > "kelku" = "kelka persono";

per la dezinenco -o on formacas pronomi relatanta ulo tote ne definita, kozo ne konocata:
- "kelko eventis dum ica nokto" > "kelko" = "kelka kozo";

nu, per ica sistemo on tote ne bezonas la sufixo -aj-.

Pri la radiko "quant-" existas la pronomo "quanto", qua indikas "quanta kozo", exemple "quanta aquo", e. c.
Ca esas la pronomo uzenda en tua exempli:
- "la quanto quan ni obtenis esis cent euri";
- "me ne savas adicionar tala quanti sen uzar kalkulilo";
- "la quanto de aquo qua pluvis esis historiala".

Existas anke la substantivo "quanteso", qua esas plu abstrakta nam ol indikas "l'esar quanta"; esas subtila difero inter la du vorti: "quanto" relatas konkreta kozi (ex: "quanto de aquo", "quanto de boteli"), dum ke "quanteso" relatas stando, abstrakta mezuro (ex: "adverbi di quanteso", "vorti indikanta quanteso", "la qualeso esas plu importanta kam la quanteso");
praktike ol esas la sama difero existanta inter "verajo" (konkreta: "kozo vera") e "vereso" (abstrakta: "l'esar vera");
fakte tua exempli pri "verajo" e "vereso" esas korekta:
- Tu ganis la vereso legala, ma ne la reala. Ni savas quon tu agis.
- Tu trompis lu en la ludo, e to es la verajo quan ni savas.

Me adjuntas plusa exempli:
- "Ni savas la VERESO di tua afirmaji" (= "Ni savas ke tua afirmaji ESAS VERA");
- "To quon me raportis esas la VERAJO" (= "To quon me raportis esas la KOZO VERA").

Bone, me esperas explikir omno sat klare.

Saluti amikala!

Tiberio

José skribabis:

Hola, Tiberio:

(...) Nun me havas altra questiono por tu segun lo lektita da me en Postamundi, relate la vorto ceterajo, ma cafoye on traktas pri la vorto "quanteso". Ja ke ol finas per la sufixo "eso", me hezitas pri olua uzado, nam me komprenas ke tala sufixo relatas traito pri ulo, o pri vertui od standi di kozi. Lore, la vorto "quantajo" esus nekorekta?

Me parolas pri omna kozi qui es en grupo, loko, kolekto, exemple:

- La quanteso/ajo quan ni obtenis esis cent euri.
- Me ne savas adicionar tala quantesi/aji sen uzar kalkulilo.
- La quanteso/ajo di aquo qua pluvis esis historiala.


Lo sama eventas a me pri la vorto vereso/verajo, nam me komprenas ke me devas uzar "vereso", kande on parolas pri la vertuo, la stando di esar vera di certena situeso(altra eso) e verajo kande me parolas pri certena e specifika kozo qua esas vera.

- Tu ganis la vereso legala, ma ne la reala. Ni savas quon tu agis.
- Tu trompis lu en la ludo, e to es la verajo quan ni savas.

Vere amikale
Jose

Remarkez:
L'autoro di ca letro donis a me la permiso por la publikigo di ol che ca blogo*.

giovedì 14 maggio 2009

Pri "cetero" (2)

De la forumo "posta_Mundi" (msj. n. 3230)

Me skribis:

Kara Partaka,
me regretas dicar ke la vorto "ceterajo" esas ne-korekta.
Segun tua konsilo, me eniris Google e serchis "ceterajo": me trovis multa uzi di ca vorto, e vidis ke ol esas prezenta mem en la Wikivortaro!!! Evidente to tre astonis me!
Tamen kompreneble l'uzo iterata di vorto od expresuro eroroza ne igas ol korekta.

"Ceter-" esas radiko di adjektivo/pronomo nedefinita e ne di adjektivo qualifikanta, e pro to ol sequas tote diversa regulo:

"cetero" indikas nur "kozo nedefinita", nek persono nek objekto definita, kontre ke "oldo" esas "persono olda" ed "oldajo" "kozo olda", kun la sufixo "-aj-" por distingar la kozi de la personi, nam la radiki dil adjektivi qualifikanta kun la dezinenco -o povas indikar sive personi sive kozi;
la sufixo -aj- esas tote ne uzenda por la pronomi nedefinita nam la formi kun -o, quale anke tu dicas, ja indikas kozo e nur kozo, nule persono; do on ne bezonas distingar la kozo per -aj-.

Koncerne la distingo, pri qua tu parolas, inter individui o kozi en "la ceteri" (o "le cetera"), tal distingo anke ne esas en la singularo "la cetera"; ma ol ne esas necesa, nam ica expresuri sempre relatas individui o kozi ja mencionita, e do on ja savas ka lo mencionita konstitucesas da individui o da kozi.

L'equivalanto di "lo cetera" esas "la cetero" e ne "la ceterajo", quale l'equivalanto di "lo omna" esas "la omno" e ne "la omnajo".
L'equivalanto di "lo bela" esas "la belajo", ma ol esas de adjektivo qualifikanta, a qua on devas ne konfundar ula adjektivo nedefinita: l'eroro dil uzinti dil vorto "ceterajo" esas ya ito: la radiko "ceter-" esas konsiderita radiko di adjektivo qualifikanta.
En Google me serchis anke "omnajo" e me trovis nula uzo di ol, do nulu eroris pri la radiko "omn-", ma multi eroris pri "ceter-", e lo esas la pruvo di to quon me jus dicis: la fakto ke nulu eroris pri "omn-" demonstras ke on korekte distingas l'adjektivi nedefinita de le qualifikanta ed on savas ke "omn-" esas nedefinita, ma uli konsideras "ceter-" kom qualifikanta.
Nu, *quoniam "ceter-" esas inkluzita, segun la gramatiko, inter l'adjektivi nedefinita, ol devas traktesar same kam oli; por dicar "ceterajo" ni devus dicar anke "ulajo", "nulajo", "irgajo", "altrajo", "kelkajo", "singlajo", "omnajo", "multajo", "pokajo", "tantajo", "quantajo", e to semblas esar ne aceptebla.
Do la vorto "ceterajo", qua ne darfus konsideresar eceptajo en linguo tante reguloza, mustus esar efacata de la Wikivortaro, segun mea vidpunto.

Ton dicite, me venez a la frazo: tu skribis ke tu prizas samamaniere amba formi "la cetero" e "lo cetera", e questionis me quon exakte me preferas. Tu esas tre jentila lasante me selektar! Nu, me preferas "la cetero", e do la 3ma frazo: "Hodie esas la unesma dio dil cetero di tua vivo".

Relate l'uzo di "tua" vice "vua", tu bonege selektis ol! Me plene konkordas pri to, nam ni mustus, inter ni, esar tote amikal e familiara, ed uzar sempre la pronomo "tu".

Saluti amikal e familiara!

Tiberio

Partaka skribabis:

Bon jorno, amiko Tiberio!

Danko pri tua jentila vorti, ma, ca-kaze, me nule jokas o ludas lor tradukar nia frazo aden Ido: kaze ke l' formo "ceterajo" esus advere ne-korekta, me simple erorabus.
Nula problemo!

Unesme, voluntez enirar "Google" e serchar ibe omna "ceterajo" qua skribesis en Ido...

Me supozas ke tu preferas "la cetero" (quale en Espo), quoniam "la cetero" nule povas esar individuo, ma nur kozo. Tamen, anke "lo cetera" esus korekta, ka ne? Se yes, me vidas "la ceterajo" kom equivalanto di "lo cetera"

Segun me, onu skribas tale por evitar posibla ambigueso, qua, fakte, povus produktesar en la pluralo di formi tala-speca (ka "la ceteri" o "le cetera" referas ad individui od a kozi?)

Ton dicite, anke me preferas, se korekta e suficanta, la maxim kurta e simpla vorto, do, quale tu, anke me preferas uzar "la cetero" (o "lo cetera"), vice "la ceterajo", che nia frazo...

E nun, kara Tiberio, voluntez dicar a me quon exakte tu preferas, e me komplezos tu:

- Hodie esas la unesma dio dil ceterajo di tua vivo
- Hodie esas la unesma dio di lo cetera di tua vivo
- Hodie esas la unesma dio dil cetero di tua vivo

Altra-latere, por ti qui deziras tradukar nia frazo aden altra LIA-sistemi, me rekomendas interpretar ol kom dicita da ulu a singla de ni, personale ed amikale, yen pro quo me uzas "tua" en Ido (vice "vua"), quankam me ne audacas uzar "cia" en Esperanto, formo qua, segun semblo, preske desaparis, ka ne?

Danko ed adavane, Tiberio!

Ka vi havus l'afableso tradukar nia famoza frazo aden altra LIA-sistemi, ultre Espo ed Ido? (Ca-kaze, irga-speca LIA esas bonvenanta, nam ni omna ja savas e komprenas ica frazo)

Kurajo ed adavane, posta_Mundi-ani!


* * * * * * * *
p a r t a k a
* * * * * * * *

giovedì 7 maggio 2009

Pri "cetero" (1)

De la forumo "posta_Mundi" (msj. n. 3219)

Me skribis:

Kara Partaka,

ante omno anke me deziras a tu ed ad omna samforumani Felica Nova Yaro 2009!

Responde a tua mesajo kun la nova frazo tradukenda ad altra LIA-sistemi, me vol dicar ke ol esas bela frazo, quan me prizos vidar tradukita aden multa lingui!
Tu ja propozis la versioni Esperantal ed Idal.
Pose, en la parto finala dil mesajo, tu questionas kad omno esas en ordino, quaze ke tu ja savas ke ne omno esas en ordino...
Me pensas ke to esas un de la probi quin tu, ludema e jokema quale sempre, agas por savar kad omni esas atencanta, ka ne?
Nu, me esas atencanta, e fakte, segun me, en la tradukuro aden Ido, ne omnajo es... ups! ne omno esas en ordino. ;-)
Me kredas ke per ica indico multa forumani, ultre me, aperceptos l'eroro en la frazo Idala, mem le minim atencema!

Saluti novyarala!

Tiberio

Partaka skribabis:

Maxim kordial ed amikal saluto, posta_Mundi-ani!

Quale promisite, yen la nova e famoza frazo quan me propozas por ke ni povez tradukar ol aden nia diversa LIA-sistemi...

Provizore, me tradukabas ol aden Esperanto (klasika) ed Ido.

Esperanto (klasika):
- Hodiau estas la unua tago de la cetero de via vivo

Ido:
- Hodie esas la unesma dio dil ceterajo di tua vivo

E nun, kara samforumani, se vi deziras lo, voluntez sendar a ni via tradukuri de nia frazo en irg altra LIA-sistemi, e maxim aparte en Interlingua, Occidental/Interlingue, Novial, edc.

Kad omno en ordino?
Kad ula problemo che nia klara e populara frazo?

Predanko por via kunlaboro, estimati!


* * * * * * * *
p a r t a k a
* * * * * * * *

giovedì 30 aprile 2009

Pri -anta ed -ante

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3374)

Me skribis:

Kara José,

l'expresuri korekta en Ido, en tua kazi, esas ti kun la formo adjektivala.

La frazi da Eduardo Rodi quin tu citas havas bone e korekte la formo adverbala, ma oli esas diversa de tua frazi.

En la frazi "la Virgino esas lavanta", "la uceli esas kantanta e la rosmarino florifanta", la parti "esas lavanta", "esas kantanta", "(esas) florifanta" pleas la rolo di "predikato"; ta frazi kompozesas da subjekto e predikato, e ne havas plusa elementi.

En la frazi da Eduardo Rodi la subjekti havas sua predikati, qui esas respektive "celabus" (predikato verbala), "esis" (predikato verbala) ed "esis sola" (predikato nomala), e la participi ne esas parto di ca predikati, ma oli esas komplementi cirkonstancala, qui adjuntesas por precizigar la maniero en qua la subjekti agas ulo od esas en ula stando:

"... quale se lu celabus (Quale? En qua maniero? Yen:) vartante el..."
"... esis nun du mulieri, (Quale? En quala stando? Facante quo? Yen:) serchante irga novajo..."
"... el esis sola che su, (E quon el facis? Quale el esis? Yen:) askoltante la radiofonilo..."

Remarkez ke la duesma frazo "... esis nun du mulieri, serchante irga novajo..." havas komo ante "serchante", nam olca esas nur elemento quan l'autoro adjuntas por donar plusa informi pri la mulieri, ma ta frazo esus kompleta, gramatikale, ja per la sola unesma parto "esis nun du mulieri"; la duesma parto adjuntesas kom suplementa informo.

Remarkez ke ca altra frazo esus diferanta: "nun du mulieri esis serchanta irga novajo", nam en ica kazo "esis serchanta" esus la predikato qua expresas la ago precipua dil subjekto;
diverse, en la frazo "esis nun du mulieri, serchante irga novajo", la predikato qua expresas la ago (en ca kazo la stando) precipua dil subjekto esas nur "esis", e lo sequanta esas ago plusa, adjuntita.

Fakte aden la Hispana tu tradukus l'unesma frazo per:
(korektigez se me eroras) "había ahora dos mujeres, buscando cualquier novedad",
kontree la duesma tradukesus per: "ahora dos mujeres estaban buscando cualquier novedad";
do tu uzus du diversa verbi en la du kazi, nam en l'unesma kazo "esis" (= "había") esas la tota predikato, kontre ke en la duesma kazo "esis" (= "estaban") esas nur un parto di la predikato: la tota predikato esas "esis serchanta" (= "estaban buscando"); ica divers uzo dil verbi en la Hispana bone aperceptigas da tu la difero inter la du kazi;

nu, kande la participo esas parto dil predikato, t. e. kande ol expresas l'ago (o la stando) precipua dil subjekto, olu havas sempre la formo adjektivala;
kande la participo esas adjuntita ultre la predikato, e do uzesas kom komplemento cirkonstancala por donar plusa informi relate la subjekto, olu havas la formo adverbala, od anke la formo adjektivala.

Me agnoskas ke to ne reflektas l'uzo di la Hispana (e di l'Italiana!), nam en nia lingui ni uzas, por la prezento "durala", la gerundio, qua korespondas a la formo adverbala: "me esas facanta" esas en la Hispana "estoy haciendo" ed en l'Italiana "sto facendo" kun la gerundii "haciendo" e "facendo" vice la participi adjektiva "haciente" e "facente" (= "facanta"), nam ni uzas la verbo "estar" / "stare" vice la verbo "ser" / "essere" (= "esar"), do diversa konstrukto;
nu, ni mustas kustumeskar uzar l'Idala konstrukto "esar + participo adjektiva" por ica formo dil prezento.

Bone, me esperas esir sat klara dum l'expliko.

Amikale,
Tiberio

Nun me adjuntas nur un reflekto: l'uzo dil participi devas konsideresar same kam l'uzo dil adjektivi qualifikanta e dil korespondant adverbi.
Exemple: "la strucho esas rapida"; "la strucho kuras rapide";
e do, analoge: "ta puero esas krianta"; "ta puero kuras kriante".

Che la forumo "IdoCatalaOccitan" José skribabis:

Kara samideani:

Don Gasper atencigis me ye kelka dii ante nun pri uzar korekte ANTA vice ANTE en la sequanta frazi:

la Virgino esas lavANTA

la uceli esas kantANTA
e la rosmarino florifANTA

la antea frazi di tradukuro di kansono en Hispana ante finis per ANTE.

Me lektabas multa texti ube uzesas kustumale ANTE por ago aktiva. Me citas kelka frazi de verko "Narkotanti" da Eduardo Rodi:

...quale se lu celabus vartante el...
...esis nun du mulieri, serchante irga novajo...
...el esis sola che su, askoltante la radiofonilo...

La frazi di mea tradukuro parolas pri agi quin la aganti facas (od esas facante). La virgino lavas, la uceli kantas e la rosmarino florifas, ma ka esas ...ante o ...anta chanjas la senco dil frazo.

Lo sama por la cetera tempi: -inte, -onte od -inta ed -onta. En Hispania existas du manieri (e me kredas ke en la Angla) por dicar lo sama en prezento:

-Quon tu agas?
-Me lektas (yo leo, i read)/ Me esas lektante (yo estoy leyendo, i am reading)

Fine, me kredas ke uzar ANTA, INTA ed ONTA semblas plu apta por adjektivala skopi kam por verbigado di frazi kom ti quin me montris a vi.

Quon vi pensas?

Kordiale
JCR

giovedì 23 aprile 2009

Pri "plana"

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3373)

Me skribis:

Kara samideani,
me opinionas ke on anke povus uzar l'adjektivo "plana" kun senco metaforala: plana, glata, sen asperaji, sen problemi, sen desagreablaji, sen desfacilaji.

Tale on povus formacar la verbo "planigar":
on planigas voyajo: on prearanjas ol por igar ol "plana", "glata": sen problemi o desfacilaji;
on planigas linguo: on igas ol "plana", "glata": sen neregulozaji, sen desfacilaji.

Do Ido povus konsideresar "linguo planigita".

Amikale,
Tiberio Madonna


Ca mesajo relatas diskuto eventinta, anke che la forumo "idolisto", pri la vorto "planlinguo" e pri la senco dil vorti "plano", "plana".

giovedì 16 aprile 2009

Pri "atencez!"

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3362)

Me skribis:

Kara José,
ATEENCEEEEZ!!!!

Che la forumo "IdoCatalaOccitan" José skribabis:

Kara samideani:

Quala esas la interjeciono por klamar o kriar pro danjero o neagrabla suprizo, exemple kande bestio ekiras de celeyo ed atakas ni, od automobilo senkontrola en strado aquoza esus shokonta nia vehilo?

Hispana: Cuidado!
Angla: Watch out!

Kordiale
JCR

giovedì 9 aprile 2009

Pri "komputero*" (3)

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3359)

Me skribis:

Estimata sioro Robert C.,

yes, povas existar personi qui exekutas agi simila ad olta da *komputoro, od agi qui produktas la sam efekti o donas la sama rezultaji, ma certe agi qui ne eventas exakte per la sama procedi, nam la cerebro homala ne procedas quale *komputoro e ne funcionas en la sama maniero.
Do, omno dependas de la signifiko quan ni donos a la nova vorto, t. e. a la verbo *komputar: se ni decidos ke ol indikas strikte nur la ago da aparato, certe nur l'aparato esas ta qua exekutas tal ago, e do nur olu esas *komputero.

Vu anke agis serio de questioni: pri singlu de li me donas la respondo qua segun me, segun mea vidpunto, esas la maxim justa e logikala.

- "Se on uzas brosilo por brosar, kad esas la homo o la brosilo qua brosas?"
- La homo.

- "Ka la homo brosas uzante la brosilo?"
- Yes. La brosilo ne movas su. La homo movas olu.

- "Se on uzas kalkulilo por facar tasko, kad esas la homo o la kalkulilo qua kalkulas?"
- La kalkulilo. La homo pulsas butoni por komandar la ago (por kalkuligar), ma to ne esas kalkulo, to esas nur komando; la kalkulilo exekutas la ago kalkular, per sua mekanismo interna. Fakte, segun la KGD, ol devus ne nomesar "kalkulilo", nam ol kalkulas per su ipsa, quale "remorkero remorkas per su ipsa" (ica esas l'exemplo qua esas en la KGD en la paragrafi pri la sufixo -il-); sive la kalkulilo sive la remorkero esas komandata da homi, ma komandar ne equivalas exekutar la ago: l'aganto, en ca du kazi, esas l'objekto, do la kalkulilo devus nomesar "kalkulero", analoge kam la remorkero (o, plu bone, "kalkulerajo", por distingesar de homi qui kustumale kalkulas).

- "E simile, se on uzas *komputilo (o *komputoro o *komputitoro), ka nur la mashino *komputis?
- Yes, nur la mashino *komputis. La homo nur komandis per buton-pulso.

Ici esas mea opinioni.

Saluti kordiala!

Tiberio Madonna


Robert C. skribabis:

Kara Tiberio,

Multa danki pro vua mesajo pensoza e helpema.
Esas bona lektar tala utila konsideri.

Yen du punti.

(1) Me ne esas tante certa kam vu ke persono ne povus esar *komputero. Olim me lektis ke en Angla universitato on mem uzis du vorti - "computer" e "computor" - por distingar inter personi e mashini quin li uzis, nam amba homi e mashini ulasence facis la taski *komputala.

Se on uzas brosilo por brosar, kad esas la homo o la brosilo qua brosas? Ka la homo brosas uzante la brosilo? Se on uzas kalkulilo por facar tasko, kad esas la homo o la kalkulilo qua kalkulas? E simile, se on uzas *komputilo (o *komputoro o *komputitoro), ka nur la mashino *komputis? On povus dicar ke un homo ne povus facar la tasko, ma simile un homo ne povus dum un dio rekoltar la vasta quanto quan lu povas rekoltar per granda moderna motor-mashino.

(2) Esas relative multa vorti existanta qui finas per "or-" ma poki qui finas per "ator-". Tamen, vua propozo di "-itor-" vice "-ator" esas interesiva.
Ni bezonas plu longa listo dil vorti por qui la sufixo probable esus uzinda.
Un vorto quan me omisis esas "rekolt(at)oro" ("rekoltitoro").

Kordiale,
Robert C.

giovedì 2 aprile 2009

Pri "komputero*" (2)

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3356)

Me skribis:

Estimata sioro Robert C.,

me esas duranta studiar l'afero pri *komputoro.

La problemo pri la sufixo -er-, t. e. la distingo inter personi e kozi qui agas, esas praktike la sama problemo qua esis pri l'adjektivi substantivigita. Me lektis en la KGD ke ta problemo solvesis per decidar ke substantivo venanta de adjektivo, nur kande ol povas havar du senci, konvencionale indikas persono, sen sufixo, e por indikar la kozo on uzas la sufixo -aj-.
En la KGD esas citita vorti da sioro Couturat pri to:

"
« Certe, substantivigar adjektivo ne esas necese personigar ol. Belo nur signifikas « bela ento » (persono o kozo indiferente), nam la finalo -o di la substantivo aplikesas tote egale a personi ed a kozi. Ma hike aparas motivo, ne plus di logiko, ma di simpleso : se on bezonas distingar la kazo di persono e la kazo di kozo, on havas ja la sufixo -aj por la kozi : do ne esas necesa uzar altra sufixo : to esas nur praktikal konvenciono di « komuna raciono ». Remarkez bone, ke la substantivigo di adjektivo ne implikas plu l'ideo di kozo kam l'ideo di persono; belo vice belajo esus tam konvencionala kam belo vice bela viro (3). Ma l'ideo ipsa dil adjektivo maxim ofte implikas, sive ideo di persono, sive ideo di kozo : acido, dezerto, vakuo, e. c., povas (naturale) indikas nur kozi; avaro, blindo, malado, e. c. povas indikar nur personi (o vivanti). Do en omna kazi en qui povas aparar praktike nula dusenceso, on darfas substantivigar direte l'adjetivo : to esas simpligo e sparado di neutila sufixo. Nur en kazo di reala dubo on uzos -aj por distingar la kozi (4)."

Ni povus analoge aplikar la sama principo por solvar nia problemo, qua fakte esas ya analoga al altru: anke la vorti kun -er- darfas esar adjektivi, quale precizigas la KGD:

"
-ero (32) darfas, kompreneble, recevar la formo adjektivala. Ex. : Yes, me konfesas lo, nature me esas tre iracema e venjema; ma me luktis kontre ta duopla inklineso, e me ne divenis iracera e venjera (33)."

e do l'afero esas praktike la sama: "mixera" = "qua kustumale mixas"; "mixero" = "ento qua kustumale mixas" e, pro konvenciono, "homo, persono qua kustumale mixas"; "mixerajo" = "kozo, aparato, mashino qua kustumale mixas, qua esas konstruktita por mixar".

Tamen la formacuro kun -eraj- esus facenda nur kande existas posibla dusenceso. En la kazo di *komputar, ca verbo indikus nur ago da aparato (ne esas homi qui *komputas, ma nur homi qui kalkulas), do la nomo dil aparato esus simple *komputero, ne *komputerajo.

Ca solvo posibligus krear nur radiko verbala (*komput-) sen chanjar la gramatiko o la sistemo di sufixi ja existanta;

ma se ca solvo ne plezas, ni povus adjuntar plusa sufixo por aparte indikar aparato, quale vu sugestas.

Regretinde, quale vu remarkigas, la sufixo "-or-" esus problemoza, nam ja existas multa radiki qui finas per "or"; e me adjuntas ke ol havus anke plusa problemo, kaze ke vorto formacita per ol uzesus kom adjektivo: "mixoro", "mixora mashino", "mixor mashino", en ica kazo l'adjektivo elizionita povus konfundesar al infinitivo futura di la verbo, e do ni ne povus uzar l'eliziono en ta kazi.

Pri la sufixo "-ator-", on povus objecionar ke Ido ne prenas l'elemento -at- en sua sufixi, nam ol ja prenis por multega verbi la radiko Latina dil supino vice ta dil prezento, exemple por "apertar". To esas vera, ma kande on bezonas sufixo klara e distingebla de altra elementi, me opinionas ke on povas aceptar sufixo kun tal elemento: fakte ni ja havas anke la sufixi dil participi -at-, -it-, -ot- qui adjuntesas al radiki ja venanta del supino, e tale ni tranquile dicas "apertita", kun la du literi "t" qui praktike venas de la sama "t" dil supino, olqua "duopleskas"; do segun me, samamaniere, Ido povas tranquile tolerar radiko dil supino + at.
La problemo esas olta quan vu ja remarkigis, t. e. ke existas ja radiki qui finas per "ator", e do anke ca sufixo ne semblas adoptebla. (1)

Me multe meditis e pripensis ica afero, e trovis sufixo qua povus esar bona: -itor-, qua havas la sama origino di -ator-. Konfronte kun -ator-, -itor- simple venas de diversa konjugaciono Latina ma ne esas min difuzita: en realeso l'elemento "it" esas en la supino di plura konjugacioni, nome di la 2ma e di la 4ma (kun "i" kurta o longa, ma ne interesas nin la longeso dil vokali), ma anke en multa verbi di la 3ma e mem en ula verbi dil 1ma! Exemple crepare, cubare, domare, vetare, qui en la supino pasas a la 3ma: crepitum, cubitum, domitum, vetitum; do l'elemento "it" esas tre difuzita nam ol esas adminime en tri konjugacioni, kontre ke "at" esas nur en l'unesma. Pluse, irgakaze, Ido kustumas chanjar l'originala vokali tematala Latina, nam ol havas "dormar", "finar", "audar" de "dormire", "finire", "audire": nia linguo aceptas ta chanji tranquile e senprobleme, fakte Ido ne esas Interlingua. Do, segun me, ne esus problemo havar "lavitoro" vice "lavatoro", quale ni havas "lavita", "audata", e. c.

Ca sufixo esas dusilaba, ma Ido havas ne nur sufixi unsilaba (-ivor-).

Ultre to omna, la kozo maxim importanta esas ke existas en Ido nur poka radiki qui finas per "itor": "auditor-", "genitor-", "inquizitor-", "litor-", "monitor-", "transitor-";
ne existas radiki "inquiz-", "mon-" e kompreneble anke ne existas radiko "l-";
la radiko "gen-" ne esas verbala, do ne existas verbo "genar";
"trans" esas prepoziciono, do anke nula verbo "transar";
la radiko "aud-" dil verbo "audar" praktike efektigus nula problemo, nam ne existas aparato, mashino qua audas, do ne formacesus vorto "aud-itor-o" per la sufixo -itor-, e la vorto "auditor-o" havus nur la signifiko quan olu havas nun.

Per ca sufixo ni havus: aerizitoro, imprimitoro, mixitoro, plugitoro, e. c.

Ultre ca sufixo, me trovis kom posibla alternativo nur -atric- ed -itric-, ma me nule preferas oli nam li semblas a me tro pezoza.

Saluti kordiala!

Tiberio Madonna


(1) Tamen, quale me skribis pri la sufixo -ator-* en la duesma komento dil preiranta sendajo, en realeso ol esus lo ideala, nam multa radiki qui finas per "ator" ja indikas mashini, ed on povas abolisar oli kom radiki aparta e formacar la nomi di ta mashini derivante oli per radiko e sufixo -ator-*; la radiki finanta per "ator" qui ne indikas mashini (tre poka) ne kreus problemi e durus existar kom radiki aparta, nam en la praktiko ne esus risko di miskompreno.

Robert C. skribabis:

Kara Tiberio,

Danko pri vua argumento injenioza.

Tamen, semblas esar du problemi:
(1) Esas altra aparati qui anke agas nedependante pos nur pulso di butoni, exemple aparati por lavar pladi o vesti, por mixar manjaji, e por boliar aquo. Ka ni darfus nomar li laveri, mixeri, bolieri, e tale pluse?
(2) Se ni uzus la sufixo "er" tale, quale ni savus kande koncernas persono e kande aparato? Esas personi qui esas laveri, mixeri e cetere.

Me opinionas ke la sufixo "er" ne esar uzinda tante vaste. Esus plu bona sive uzar nur la sufixo "il", sive havar nova sufixo ("or" od "ator"?) por tala aparati o mashini, uzante la sufixo "il" nur por simpla utensili qui uzas nur la energio dil uzanto (o qui diferas per ula tala kriterio).

Tale: acendilo, aerizilo [simpla], akutigilo, amorcilo, amortisilo, apogilo, apuntilo, arozilo, balayilo, batilo, blutilo, brosilo, drashilo [simpla], efacilo, embracilo [tipog.], entravilo, embosilo, eskapilo, eskupilo, estampilo, estompilo, flogilo, hakilo, komutilo, kovrilo, ludilo, ocililo, perkutilo, plugilo [simpla], ponderilo, remilo, segilo, skribilo, stopilo, swichilo, tapilo, tranchilo, visilo.

Tamen: aeriz(at)oro, aviac(at)oro [vice nuna aviacilo], drash(at)oro, exkav(at)oro, frigoriz(at)oro, imprim(at)oro, kolizion(at)oro [uzata da fizikisti], komput(at)oro, plado-lav(at)oro, vesto-lav(at)oro, mix(at)oro [mashino], plug(at)oro, radioskop(at)oro, sikig(at)oro.

Ja existas radiki qui finas per la literi "er", "or" od "ator", e to forsan esas problemo. On ne povas tote evitar to; diversa sufixi ja semble trovesas ye la fino di ula radiki.

Me konsentas ke, pri "komputar/ilo" e "komputoro", ni bezonas pensar pri la posibleso uzar sufixo sive existanta sive nova.

Kordiale,
Robert C.

giovedì 26 marzo 2009

Pri "komputero*" (1)

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3347)

Me skribis:

Kara samideani,

me opinionas ke Ido bezonas ne nur la vorto por l'aparato (A "computer"), ma anke la vorto por la ago di ta aparato, t. e. la ago elaborar e traktar la *datumi kontenata da ol.

Ido organizesas en maniero havar la vorti por la agi e por l'instrumenti, derivante l'uni de l'altri per l'uzo komoda e facila (e reguloza) dil sufixi, quale "telefonar" e "telefonilo", "martelo" e "martelagar".

Do esus bona, segun me, decidar vorto por la ago e derivar l'aparato per sufixo (quale pri "telefon-ar" > "~-il-o"), nam en l'altra maniero ni havus la verbo *komputor-ag-ar, quan me judikas kom kelkete pezoza.

Or la radiko por expresar la ago, segun omni (me kredas), esus *komput-(ar), e por l'aparato on derivus la vorto de ta radiko per sufixo.

Nu, segun me, en ica kazo, la sufixo maxim apta e konvenanta tamen esus ne "-il-", ma "-er-", nam, en la kazo dil telefonilo, ni exekutas la ago telefonar, e la telefonilo esas l'instrumento qua posibligas la ago exekutata da ni; kontree, en la kazo dil *komputoro, ni nur presas klavi por komandar ago, ma ta ago (elaborar *datumi) exekutesas dal aparato; do la derivajo esus *komput-er-o.

Fakte la sufixo -er- darfas aplikesar anke a nomi di objekti, quale explikesas en la KGD, en la chapitri pri la sufixi;
on lektas pri la sufixo -er-:
"Ta sufixo aplikesas anke a nomi di bestii o di objekti qui esas karakterizata da specal ago kustumala : reptero, ruminero, rodero, klimero; remorkero, krozero, flotacero (Vid. sufixo -il)";
e pri la sufixo -il-:
"-il- indikas instrumento (o implemento) : on brosas per brosilo, on pektas per pektilo; ma -er indikas aganto : remorkero remorkas per su ipsa".

En ica maniero ni havus anke vorto qua esas plu simila al formo "computer" dil Angla e ne nur dil Angla, nam anke la Germana, l'Italiana e la Rusa uzas la sama o simila formo, do vorto plu internacione rikonocebla.

Parenteze, Esperanto ne povas formacar ta vorto nam ol ne havas la sufixo -er- kun tala senco: pro ca motivo olu havas la formo "komputilo".

Saluti kordiala!

Tiberio Madonna

giovedì 19 marzo 2009

Pri la nomi dil literi (2)

De la forumo "idolisto" (msj. n. 18073)

Me skribis:

Kara José,

segun me la digrami "ch" e "sh" ne havas sua propra nomo: mem se omnu de li havas unika sono, kande on espelas vorto, on devas dicar "ce-he", "se-he"; exemple la vorto "richa" espelesas tale: "re-i-ce-he-a"; nam, en Ido, quankam digramo indikas un sono, de la vidpunto alfabetala ol konsideresas kom du literi.

Kontree en la Hispana
(1) la digramo "ch", mem se kompozesas da du literi, esas konsiderata, en l'alfabeto, kom litero unika.

L'indico di to esas en la dicionarii: atencante l'ordino dil vorti en la dicionarii di Ido e di la Hispana, on remarkas la difero, pri to, inter la du lingui:
en la dicionario Idala la vorto "chipa" esas ante la vorto "cielo", nam on egardas single la literi, e do la "h" kompreneble esas ante la "i";
kontree en la dicionario Hispana la vorto "chico" esas pos la vorto "cielo", e fakte "chico" mem trovesas en la chapitro sequanta (olta di la litero "ch"), nam on egardas la "ch" kom unika litero. Pro to en la Hispana la vorto "chico" espelesas tale: che-i-ce-o, diverse de Ido.

Me esperas explikir la koncepto sat klare.

Koncerne tua ideo pri la sekretario linguala, me pensas ke to esus honoro tro granda por me, e me dankas tu pro tua estimo.

Saluti amikala!

Tiberio


(1) Pose Antonio Martínez, de Hispania, informis ni pri recenta reformo en la Hispana, segun qua la digrami nun konsideresas quale en Ido (videz la mesajo n. 18083 che la sama forumo).

José skribabis:

Kara Tiberio, danko pro tua balda respondo. Me havas dubito ka la sh e ch havas lia propra pronuncado.

Parenteze, ka tu ne pensabas divenar la sequanta sekretario linguala di ULI? Tua konocado pri gramatiko semblas esar bona por la posteno.

Kordiale
JCR

giovedì 12 marzo 2009

Pri la nomi dil literi (1)

De la forumo "idolisto" (msj. n. 18070)

Me skribis:

Hola!
La nomi dil literi en Ido esas:
a, be, ce, de, e, fe, ge, he, i, je, ke, le, me, ne, o, pe, que, re, se, te, u, ve, we, xe, ye, ze.
Saluti amikala!
Tiberio


José skribabis:

Kara amiki:

Quala esas la nomi dil literi en Ido? Kelkafoye me mustas o mustos dicar interretala adresi en Ido Sonora ed por me esas grava savar quale pronuncar korekte la nomi dil literi dil alfabeto idala.

Kordiale
JCR

giovedì 5 marzo 2009

Pri -ez (3)

De la forumo "posta_Mundi" (msj. n. 2954)

Me skribis:

Kara Tomaso,

semblas a me ke ni sucesis komplexigar afero qua reale esas tre simpla! Esas vera ke me agis diskurso kelkete komplexa, ma ta esis diskurso teknikala, di linguistiko, di analizo gramatikala, ne diskurso di instruktado/lernado di la linguo, qua kontree esas simplega. Ni ne devas lernar quale ni povas konstruktar linguo, ni devas simple lernar linguo ja konstruktita, t. e. studiar la gramatiko, qua esas simpla e flexebla. La laboro harda ja facesis da plura eminenta studiemi un yarcento ante nun, por donar a ni linguo extreme facila.

La normala pronunco di "demonstrez" esas [de'monstrez], do kun la sonora "z", tale quale ni skribas ol; la pronunco nesonora "s" esas nur *alofono di "z", varianto di "z" finala: ol esas pronunco qua esas tolerata, admisata nur se la pronunco "z" esas deskomoda por uli, e to esas afero posibla e justifikinda, nam ta eventuala pronunco genitus nula detrimento por la kompreno, pro ke ne existas en Ido altra desinenco -es qua havas diversa signifiko, ne esas risko di konfuzigo. Do en ta kazo irga ne-toleremeso ne esas aceptebla, nam helpolinguo devas esar ya reguloza, ma anke tre praktikala e tre flexebla, e tale esar facila por la maxim multa populi posible.
Fakte la lerno esas plu facila kam lo kredata, nam tu ne devas kaptar difero inter "s" e "z" en la fino di vorto, e povas konsiderar oli kom la sama konsonanto, sen distingar l'una de l'altra: do tre facila por la lernanti. Ne existas en Ido vorti qui distingesas pro ke l'una havas "s" finala e l'altra havas "z" finala; do en ica kazi la prononci "s" e "z" darfas konsideresar l'una kom varianto di l'altra.
Plusa exemplo di varianti esas (anke en Esperanto) la vokalo "e", qua povas havar pronunco plu o min apertita: plu apertita quale en la Franca "particulière", o min apertita quale en la Franca "particulier". La diversa pronunci ne importas, sive en Ido sive en Esperanto, nam ne existas vorti qui distingesas per du diversa "e"; lo sama esas pri la vokalo "o".

Tu dicis ke existas anke radiki qui finas per "ez", e pro to irge li povas konfundesar a volitivo kun finajo -ez.
Certe en Ido existas radiki qui finas per "ez", ma ta radiki havas anke desinenci, ka ne? Oli povas ne havar desinenco kande li esas verbi od adjektivi elizionita. Nulu de la radiki quin tu mencionas kom exempli povus krear irga problemo:
"fez", "parentez" e "hipotez" esas radiki di substantivi qui, mem se li esus uzata kom verbi o kom adjektivi ed elizionata, ne povas genitar miskompreni e konfuzigi kun la dezinenco -ez, nam ne existas altra radiko "hipot", existas radiko "parent" ma ol esas nomala (do nula "parent-ez"), e ne existas radiko "f";
la radiki "komplez" e "pez" esas verbala, ma ne existas verbo "kompl-ar" kun volitivo "kompl-ez", a qua la radiko "komplez" povus konfundesar, ed anke ne existas radiko verbala "p" kun volitivo "p-ez";
la radiki "frenez", "poez" e "prez" ne existas.
Altralatere l'eliziono di la verbi nule esas obligala, ma nur permisata, e certe ol esus evitenda kande ol povas genitar dusenceso.
Ed irgamaniere la radiki qui finas per "ez", anke omna ceteri ne mencionita, esas plu poka kam omna verbi qui povas prenar la sufixo -es-, qui esas praktike omna verbi transitiva! Fakte omna verbi transitiva povas havar la voco pasiva, por qua on uzas la sufixo -es-. Do en multega verbi on devus evitar l'eliziono se on havus dezinenco -es por la volitivo vice -ez, nome en omna verbi pasiva: exemple, kande ni dicus "konstruktesas" (= "esas konstruktata"), ni ne povus elizionar ol dicante "konstruktes" nam existus la volitivo "konstrukt-es". Vice to, la dezinenco -ez por la volitivo nule kreas problemi, adminime pri la radiki finanta per "ez" quin me examinis supere, e mem se existas radiki (tre poka) qui povus genitar dusencesi, en ta poka kazi (e nur en ta poka kazi!) ni esos koaktata ne uzar l'eliziono por ne efektigar miskompreni.

Pluse tu dicis ke ulfoye ne esas facila distingar la vokali en ne-acentizita silabo. Yes, ma, se vere existas ta problemo, ta esas problemo ne nur pri la volitivo ma preske pri la tota konjugo! La tempi dil indikativo e kondicionalo distingesas l'una de l'altra ya per la lasta ne-acentizita vokalo, qua esas la nura elemento varianta inter la diversa formi verbala: amas, amis, amos, amus distingesas nur per a, i, o, u: do pro quo on pretendas distingar la volitivo per la konsonanto prefere kam por la vokalo? La volitivo havas plusa vokalo diversa de la quar vokali mencionita "a", "i", "o", "u": ol havas "e", qua distingesas de le cetera. Se la problemo esas ya distingar ta vokali nam oli ne esas acentizita, do la problemo relatas ne nur Ido ma anke Esperanto, adminime pri la tempi dil indikativo e la kondicionalo, qui esas sama kam en Ido. Me opinionas ke sive la parolanto devas esforcar klare pronuncar, sive l'askoltanto devas esforcar kustumeskar la distingo dil diversa vokali.

Amikale,
Tiberio


Thomas Alexander skribabis:

Tiberio,
la Kompleta Gramatiko Detaloza ne eroras, nam la ne-sonorigo di la konsonanti sonora finala esas normala fenomeno anke en la lingui naturala,
Efektive, la naciaj lingvoj enhavas multajn aferojn, kiujn helplingvo ne havu. Leginte vian diskuton pri "demonstres" kaj "demonstres", mi vidas ke la sistemo povas funkcii, sed mi dubas cxu gxi vere estas facile. Laux mi, se oni devas prononci gxin "demonstrès" oni skribu gxin tiel (aux eventuale kun fina apostrofo, kiel en Esperanto.)

"Se vorto finigxas per "es" akcentu la E, sed se gxi finigxas per "ez", prononcu gxin "es" sed akcentu alian silabon." Cxu vere ne estas radikoj en Ido kiuj finigxas per -ez?

fez komplez frenez poez pez prez parantez hipotez
Pose tu dicas: "Tiam aparte gravas cxiam bone distingi la vokalojn en neakcentita silabo", e pri to tu esas justa.
Sed foje tio ne estas facila. Klara prononco de "-ez" ja helpus. Estas fakto ke mi miskomprenis la sondosieron pro tio. Ankaux estas fakto ke mi ne estas idisto, sed mi ja legis tutajn librojn kaj centojn (milojn) da mesagxoj en Ido.

En vid-al-vida renkontigxo kun interesa kunparolanto mi ja farus cxiajn penojn por kompreni. Mi lernus kapti la diferencon inter "s" kaj nevocxita "z", sed se temas pri modela prononco, mi restas nekonvinkita pri la valoro de tiu oficiala permeso misprononci "-ez."

Amike salutas,
Thomas/Tomaso ALEXANDER.

giovedì 26 febbraio 2009

Pri -ez (2)

De la forumo "posta_Mundi" (msj. n. 2938)

Me skribis:

Kara Tomaso,

la Kompleta Gramatiko Detaloza ne eroras, nam la ne-sonorigo di la konsonanti sonora finala esas normala fenomeno anke en la lingui naturala, exemple en l'Angla la vorto por dicar "folii", "leaves", chanjas la sonora "v" a la ne-sonora "f" kande ol trovesas en fino di vorto en la singularo "leaf"; en la Germana exemple la "d" finala en "und" pronuncesas "t" [unt];

tu questionas "Certe se oni prononcas -es, oni skribu -es, (ka ne?)": to ne esas posibla, nam l'elemento -es- ja esas en Ido sufixo e la radiko dil verbo "es-ar" (=esti); kom sufixo ol uzesas por la verbi en la pasivo, e la sufixi trovesas en fino di vorto kande on supresas la desinenco -as dil indikativo prezenta por l'eliziono; do la vorto "demonstres" signifikas "demonstresas" (="esas demonstrata") e havas l'acento sur la lasta "e": l'imperativo (volitivo) "demonstrez" e l'indikativo pasiva elizionita "demonstres" bone e klare distingesas, sive en la pronunco pro la divers acento (demònstrez - demonstrès) mem se -ez pronuncesas -es, sive en la skribo; to pruvas la bona funciono di ca sistemo.

Evidente restas nediskutebla l'obligo (=devigo) klare distingar en la pronunco "s" e "z" kande oli trovesas interne o komence di la vorti.

Pose tu dicas: "Tiam aparte gravas cxiam bone distingi la vokalojn en neakcentita silabo", e pri to tu esas justa.

Saluti kordiala!

Tiberio


Thomas Alexander skribabis:

Saluton Tiberio,

Tiberio:

no, en Ido ne esas importanta klare distingar la pronunco di ta du literi [S&Z] en l'imperativo (volitivo); to explikesas en la "Kompleta Gramatiko Detaloza",

Interese. Pro mia malofta kontakto kun Ido parolita, mi miskomprenis la frazon: mia orelo atendis -ez, sed auxdis -?s. Mi auxdacas opinii ke eble la Kompleta Gramatiko Detaloza eraras, dirante ke la prononco de la fina litero ne gravas. Certe se oni prononcas -es, oni skribu -es, (ka ne?) Aliflanke, eble post iom pli da sperto kun divers-landaj idistoj, miaj oreloj komencus lerni distingi -as, -is, -os, -us, kaj -es. Tiam aparte gravas cxiam bone distingi la vokalojn en neakcentita silabo (male al la mia-landa kutimo.)

Dankon pro la respondo.

giovedì 19 febbraio 2009

Pri -ez (1)

De la forumo "posta_Mundi" (msj. n. 2928)

Me skribis:

Kara Tomaso,
en mesajo di la pasinta sundio tu agis kelka questioni:
...sed mi scivolas pri tiu fina Z en "monstrez" kaj "demonstrez". Cxu estas malfacile por hispanlingvanoj klare distingi finan S dis-de fina Z? Cxu aliaj idistoj parolas tiel? Cxu ne gravas klare distingi tiujn du literojn en prononco?

Amike salutas,
Thomas/Tomaso
ALEXANDER.


Me donas respondo relate la lasta questiono:
no, en Ido ne esas importanta klare distingar la pronunco di ta du literi en l'imperativo (volitivo); to explikesas en la "Kompleta Gramatiko Detaloza", en la chapitro pri la verbo, noto 5:


"L'imperativo (o, plu juste, volitivo) -ez atingas quik lekte irgu qua savas kelke la Franca : venez, dormez, e. c., kontre ke -es atingus nulu : venes, dormes. Ma, se ulu ne povas pronuncar facile -ez finala, lu pronuncez ol quale -es, sen hezito. La avantajo di -ez ne perdesos, same kam la avantajo di j ne perdesas, se uli pronuncas ol quale dj, segun explicita permiso di nia gramatiko."

Saluti kordiala.
Tiberio

giovedì 12 febbraio 2009

Pri "lu"

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3320)

Me skribis:

Kara Partaka,

segun me on devas havar kompleta libereso pri to: me opinionas ke, tote kontree, ya kande on ja konocas la sexuo, l'uzo di "il" ed "el" esas ne-necesa.
Do me ne konkordas kun Talmey, e konkordas kun la KGD, qua dicas, en la chapitro pri la personal pronomi, noto 2:

"(...)
Per decido (1558) l'akademio Idista repulsis omna restrikto pri la uzo di lu. On darfas do uzar ta pronomo totsame por kozo e por persono di sexuo evidenta, kam por animali di sexuo nekonocata e persono qua havas nomo sensexua, quale infanto, puero, homo e. c., tam vere maskula kam femina.

La motivi di la decido donesis en « Mondo », XI, 68 : « Lu » por la singularo esas exakte lo sama kam « li » por la pluralo. Logiko, simetreso e facileso postulas ico. Konseque, same kam « li » darfas uzesar por personi, animali, kozi, omnafoye kande nulo obligas expresar la sexuo, tale « lu » darfas uzesar por personi, animali, kozi en la sama kondiciono. La distingo propozita esus subtilajo jenanta. Simila subtilajo rezultus pri la posedala pronomi, qui freque devus esar : ilua, elua, olua, ilia, elia, olia, vice la simpla lua, lia.
"

Saluti amikala!
Tiberio


Partaka skribabis:

Estimata samlinguani:

Segun Talmey e sua libro pri bona stilo, la pronomo "lu" es uzenda nur kande ol es advere necesa: kande l' sexuo es ne-konocata, o kande on intence ne deziras indikar ol. Kande ol es evidenta, on devas uzar sive "il(u)" od "el(u)".

E yen mea questioni:

Ka vi ja uzas tale la pronomo "lu"?
Ka ne ja, ma vi uzus ol tale pro ke vi konkordas?
Ka vi ne uzus ol tale pro ke vi deskonkordas?

Me predankas via helpo.


P A R T A K A
* * * * * * * * *

giovedì 5 febbraio 2009

Pri la jemeli

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3295)

Me skribis:

Kara samideani,
yen mea sugesto:
ni konsiderez, exemple, jemelo de tri jemeli;
lu esas jemelo de tri (jemeli), e do me propozas:
detria jemelo = detri-jemelo.
Ol esus konforma anke se ni dicas: jemelo de trio (fakte lu esas parto de trio, de grupo de tri) =>
jemelo detria, detri-jemelo.
Samamaniere: dequar-jemelo, dekin-jemelo, e. c.
Saluti kordiala!
Tiberio


Ca mesajo relatas questiono pri la maniero nomar la jemeli grandanombra.

giovedì 29 gennaio 2009

Pri "vinko"

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3292)

Me skribis:

Kara José,
me probas respondar a tua questioni.
Yes, "vinko" esas "victoria", e lo kontrea esas "perdo", o "vinkeso".
Se Blua e Reda luktas e Blua vinkas Reda, Blua ganas la vinko, exakte quale tu dicas.
Reda esas vinkata da Blua, vinkesas, o perdas, do Reda obtenas la vinkeso, o la perdo.
Me pensas ke la senco dil vorto "viktorio*" esas bone expresata dal vorto "vinko", de qua on povas derivar "vinkoza" (="viktorioza*") e. c.
Me esperas klarigir sat bone tua dubiti.
Saluti amikala!
Tiberio


Che la forumo "IdoCatalaOccitan" José skribabis:

Kara samideani:

Me advere havas problemo por diferar quala kozo esas quo pri la derivaji dil verbo vinkar e lo relatanta:

Se la verbo VINKAR signifikas "ganar sur altru", lore, quo esos tala ago/rezulturo, segun la gananto dil lukto, milito, disputo, etc.

Vinko = victoria, victory, win ?

Quo esas lo kontrea di la vinko?

Existas la vorti vinkado e vinkeso, qua signifikas "defeat, derrota, perdida". Ka vere?

Se Blua e Reda luktas e Blua vinkas Reda, quon ganas Blua, ka la vinko?
E quon obtenas Reda?

Blua esas la vinkanto, lore lu ganas la ...
Reda esas la vinkato, lore lu obtenas la ...

Me kelkafoye uzas la vorti SUCESO e NESUCESO por plu klara difero. Ma me kredas ke lo ne reflektas la senco o sinso quan me volas transmisar.

Me pregas vi klarigar ca afero.

Me sentas ke en nia idiomo mankas tre importanta e grava vorto:
VIKTORIO* (victoria, victory).

Viktorio*, me kredas, adportas la maxim granda kargo di suceso quan on bezonas komunikar en certa situesi, sive en poesio ed en literaturo e mem en la omnadiala vivo.

Ol derivigus vorti quale viktorioza*, viktorifar*, e.c.

Ido viktorioza*!

Amikale
JCR

giovedì 22 gennaio 2009

Pri "qua" e "qui"

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3284)

Me skribis:

Kara Yorgos (ka ne?),
segun me, amba formi esas korekta, nam tu darfas referar la pronomo relativa a la vorto singulara ("amaso", "trupo") od a la vorto plurala ("homi", "mutoni"), quale anke tu dicis.
Amaso (de homi) qua havas...
od
Amaso de: => (homi qui havas...).
Kontree la vorto "Idistaro", quale tu dicas, postulas nur pronomo relativa singulara, nam la vorto esas singulara; por uzar la pronomo plurala "qui" on devus dicar "L'Idisti".
Til balde!
Tiberio


Partaka skribabis:

Estimata samlinguani:

Yen ke nun-tempe me hezitas inter "qua" o "qui"
kom justa formo por frazi qual la yena:

- Amaso de homi, "qua" havas...
(l'amaso de homi), o "qui" havas (la homi)?
- Trupo di mutoni, "qua" drinkas...
(la trupo di mutoni), o "qui" drinkas (la mutoni)?

Esas altra sorto di ensemblo-exempli, qui nule hezitigas me:
- "L'Idistaro, "qua" tre bone savas lo...

Kad ulu povas helpar klarigar ic afero?

Predanko e til balde!


P A R T A K A
* * * * * * * * *

giovedì 15 gennaio 2009

Pri -eg- ed -isim-*

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3204)

Me skribis:

Kara samideano Herder,
jus lektinte tua mesajo, me quik pensis ke ni ja havas la sufixo -eg-, qua esas plu kurta e qua darfas uzesar por l'adjektivi (kun la senco di "tre") e por la substantivi (kun la senco di "granda"), e tale ni devas memorar nur un sufixo vice du, do kun plu multa facileso. Exemple ni havos "varmega" de "varma", signifikanta "tre varma" od "extreme varma", e "domego" de "domo", signifikanta "granda domo", per la sama sufixo -eg-, do tre komode e praktikale.
Pose me komencis pensar atencoze pri ca temo, reflektante ya pri ca duopla senco ed uzo di la sufixo -eg-. Me egardis ke en Ido ni povas formacar nemediate (t. e. sen sufixi) substantivi de adjektivi ed inverse. Pro to la duopla uzo dil sufixo -eg- povus genitar, en kelka kazi, duopla senco di vorto.
Exemple, se on dicas "yunega", ca vorto klare signifikas "tre yuna". Ma se on dicas "yunego", quon signifikos ica vorto? Ol povus signifikar "homo tre yuna", ma ol povus signifikar anke "granda homo yuna", se on pensas ol kom vorto derivita de "yuno" (= "homo yuna"), quale "domego" de "domo": "domego" = "granda domo" e do "yunego" = "granda yuno".
Nu, reflektinte pri ca afero, me komencis pensar ke aparta sufixo nur kun la senco di "tre" esus vere bona ed utila por distingar la du kazi. Do nun me kredas ke l'ideo di la sufixo -isim-* esas bona ideo.
Saluti amikala!
Tiberio Madonna


Herder skribabis:

Karisim amiki:

Ka Ido (Idiomo por Omni) oficale rekoliis la sufixo "isim" propozita da Jules Gross?

Segun l'autoro di "La Rozi", il "uzis, probe, ta sufixo neofical, ma tote internaciona en la senco di: tre. Ex. bonisima (tre bona). "Ol fitas quale charmiva vesto" al adjektivi ed adverbi. "Kun verbo me dicus: fortisime pluvas; kun substantivo: la pluvo es fortisima".

Che la rakonto "La Rozi", on lektas:

"Ulasundie, en januaro, kande la nivo esis alta e la vento koldisima" (...)

... "ube lojis, stretisime, granda familii de serfi".

"Durez, siniorino ed amiko karisima (...)

... "e parfumo delikatisima".

Ta sufixo semblas a me tre bona, necesa mem, admimime literaturale.

Me foliumas mea povra arkivi, ma me nulo trovas pri l'oficala destino di ta sufixo.

Saluti amikala,

Herder

giovedì 8 gennaio 2009

Prizento

Estimata Idolinguani,
en ica blogo* me kolektos omna kolektinda letri koncernanta aferi linguala quin me skribis e skribos; kompreneble la letri esos veninta maxim multe de la forumo "linguolisto", qua esas forumo kreita aparte por tala temo, ma esos anke letri de altra forumi e letri privata.
Me developis l'ideo di la blogo* de sugesto da José Cossío Ramírez, quan me publike dankas;
e me sendas danko anke ad Anvarzhon Zhurajev, qua de la forumo "idolisto" invitis omni krear sua blogo* personal.
Omna interesati esez bonvenanta!
Amikale,
Tiberio Madonna