domenica 19 marzo 2017

Experimento


Kara lekteri,

quale on vidis, Ido esas vere ludilo por infanti, qua havas nula institucuro kun autoritato qua regulas lu, nam l'asociuro tale nomata ULI - Uniono (korekte: Unionuro) por la Linguo Internaciona (... Ido?) esas reale nur klaunalajo sen ula seriozeso.

Pro to, irgu darfas chanjar e modlar la linguo segunvole.

Do anke me facas mea experimento:


Saluti!

Tiberio

sabato 11 marzo 2017

Pri "dijitala"


Kara lekteri,

en 2013 Loïc Landais organizis votado por ekpulsar me del ULI per la pretexto ke me ne aceptis la chanjo propozita da il en la defino di "dijitala". Quoniam me ne aceptis la chanjo en la defino di vorto JA OFICALIGITA per la voti expresita da la Linguala Komitato

e da la Direktanta Komitato

lu SOLA "decidis" ke "dijitala" ne esas oficala, e ne publikigis ol en la listo dil ULI.

Fakte, James Chandler, exemple, skribas "dijitala" kun asterisko, en plura recenta mesaji a forumi ed artikli en Wikipedio.

Ca listo dil ULI kopiesis da Partaka e glutinesis en la mesajo 4674 di "linguolisto" dil 5ma di januaro 2017, do tre recente:

Me facis skren-kapturo:


Ca listo (qua indijas "dijitala" e havas "diskriminacar" kom unesma vorto) kopiesis direte de ca pagino:

Anke di ica me facis skren-kapturo:


Me facis skren-kapturi por evitar ke sive Partaka sive Loïc Landais povez efacar o modifikar sua mesaji.

Nu, en la mesajo da Partaka, la listo evidente kopiesabis direte de la mesajo da Loïc Landais: remarkez la fundo griza e la liter-tipi.

Tamen la granda difero esas ke... en la listo da Loïc (ilqua sorgis bone NE signatar la listo) pose aparis magie la vorto "dijitala"! Kun la defino NEOFICALA ma PROPOZITA da ilu!!!!

KANDE OFICALIGESIS TA DEFINO??? E DA QUA?!?!

La ofici di la DK FINIS ye decembro 2015!

Do me repetas: QUA oficaligabus la nova defino di "dijitala"? L'anciena DK-ani NE plus havas sua ofici, FININTA ye decembro 2015.

E Loïc Landais ankore nun en 2017 deklaras SU IPSA kom membro di la DK:
http://www.uli-ido.ovh/LK/viewtopic.php?id=10 (sendita da "Loic Landais - DK")

e lu jeras nova forumo di la "LINGUALA KOMITATO DI ULI"! Kun qua membri?!?

Loïc Landais en Marvelistan!

Pro quo la listo de nova oficala vorti "dil 28/01/2013" ne esas signatita?
Ka por ke il chanjez ol sekrete en irga tempo sen esar akuzata pri trompo?
La mesajo esas dil 2016, ed il modifikis ol tre recente (pos la 5ma di januaro 2017) segun sua libera volo!

Qua valoron e qua seriozeson povas havar talaspeca listo, qua es ne signatita e do anonima, e qua chanjas sen avizo e sen irga decido oficala?

KA TO ESAS LA ULI ?

En 2015 me akuzesis da plura Loïc-simpatianti ke UN SOLA persono (qua esas me) ne darfas decidar pri la vorti.
E pro quo UN SOLA persono (qua esas Loïc Landais) darfas decidar antee pri la neoficaleso di "dijitala" e pose pri la oficaleso kun SUA defino, propozita e, tale, impozita?

Me repetas:

KA TO ESAS LA ULI ????

Shamez!

Skandalita e hororita,
Tiberio

 

mercoledì 8 marzo 2017

Pri "sito" (ne nur)


De la reto sociala "Parolez Ido"

Me skribis:

Kara Brian,

volunte me explikas.

La vorto "situo" (vice "sito") esas un de la vorti uzata neapte, quale anke "komuneso" vice "komunitato", e, malgre to, uzata (preske da omni), pro motivi quin me explikos hike sube.

La vorto "sito" oficaligesis en oktobro 2014, kun plusa vorti, ed apartenas ad un de la du serii de vorti recente oficaligita, rispektive en 2014 e 2015. On povas trovar ta du listi hike:

https://lingletr.blogspot.it/2015/03/nova-oficala-vorti-2014.html

https://lingletr.blogspot.it/2015/11/nova-oficala-vorti-2015.html

La vorti oficaligesis dum la tempo di mea ofico di linguala sekretario. Ma - hike esas la punto - ula membri di la lora komitato direktanta "decidis", sen ula autoritato facar to e kontre la reguli di la statuti, organizar votado por ekpulsar me del komitato, pos ke me elektesis reguloze. La ekpulso ne esas valida, ed on povas kontrolar la logiko di mea kontesto en ica publika letro, ube me explikis detaloze la motivi di nevalideso dil ekpulso:

https://lingletr.blogspot.it/2014/01/letro-marion-kasper.html

La membri di la komitato NE respondis a la punti kontestata en la letro, pro ke li ne povis, nam lia ago vere esis kontre la statuti e do nevalida. Li nur repetis, sen explikar, ke li ekpulsis me, e refuzis rezonar.

Nun li kontinue repetas (ed irga kozo falsa ne divenas vera nur se on duras repetar ol) ke la vorti adoptita en ta tempo ne esas valida, quale infanti kapricoza, nam la personi adulta agnoskas l'erori kande li eroras.

Li repetas to e propagas la falsa informo, pro ke li ne povas aceptar ke la vorti esas valida e ke, kontree, lia votado ne esas valida. Li ne povas aceptar lo pro envidio, la sama motivo qua duktis li violacar la statuti e votar kontre la reguli.

Ol esas la sama envidio pri qua me parolis a tu hike:
http://linguoido.ning.com/profiles/blogs/nova-blogajo-ed-incito#comments

Nun li ne povas tolerar ke ta du serii de vorti esas valida, e pro to li ne uzas oli, uzante mem vorti eroroza, od uzas li kun asterisko. Preske omni facas lo, e ne reklamas la nova vorti en la diversa siti, difuzante la eroroza vorti.

Li esas tante infantatra ke li ne volas lasar sua ludilo: lia ofici finis ye decembro 2015, e li ankore konsideras su ipsa kom membri di la komitato, e facas mem nova forumi por diskutar pri vorti, nome di "Linguala Komitato" qua ne plus existas, pro ke l'ofici finis, do tote sen autoritato!

La LK-ani en Marvelistan! :-D

Me bone montris e klarigis l'afero en mea publika letro, indikita hike supere. Do voluntez ne konsiderar irgu qua dicas ke la vorti ne esas valida, nam lu devus antee demonstrar la valideso di la ekpulso.

Kordiale,

Tiberio


Brian E. Drake skribabis:

Kara Tiberio,
De ube venas "sito"? Ta vorto ne esas en la Radikaro, qua havas nur "situar." Per Dyer (me parolas Angle) ni havas "situ-ar: (tr.) to place, seat, locate (ulo, ulu) ...; -o, -eso: situation, site location."
La radiko esas "situ-", ka ne? "Sit-" me trovas nulloke.
Anke, che http://ido.li/ ni vidas:ed ankeChe http://www.kuriero.internaciona.ido.li/
me trovas:Che ta pagino de Wikipedio (e mult altri) https://io.wikipedia.org/wiki/Jean_CocteauBonvole explikez.
Amikale, Brian

sabato 4 marzo 2017

Amuzanta!


Kara samideani,

ante kelka semani me lektis ulaloke nekredebla vorto: KONTENUYO !!

"Konten-uy-o": objekto qua kontenas... la konteno!!

Vere amuzanta, ka ne?

Ka ni uzez anke "instrumentilo", "kozajo" e "flavea"?


E pro quo ne "lokeyo", "povebla", "chefestro", "mulierino" e "plenoza"?

Saluti plenoza de amuzeso!

Tiberio