venerdì 21 novembre 2014

La komploteri dil GIS


Artiklo plulongigita

Kara lekteri,

ici esas la fotografuri di la komploteri dil GIS:


La kalumniero Detlef Groth.
Ultre lo skribita en l'artiklo "Mobbing" di ca blogo, il refuzis mea demando membreskar en la Ido-forumo Germana, quankam il esas membro dil Ido-forumo Italiana. Quale vi vidas, la mobbing nultempe cesas: ol duras anke pos la redakto dil artiklo "Mobbing". La mobbing konfirmesas kontinue. Poka hori ante nun, Detlef Groth itere chanjis la chefpagino di www.ido.li, por celar mea plendi. Ed il mem atakas me en la forumo "idolisto", minacante ekpulsar me del forumo, e respondante per plusa kalumnii a la gravaji deskriptita en la suba artiklo "Mobbing". Il plurafoye sendis falsaji a la publika forumo "idolisto" por difamar me e minacis ekpulsar me, nam, ultre la multa povi quin il havas, il anke jeras la forumo "idolisto". Ya dufoye il blokusis mea konto quik pos ke il sendis mesajo kun kalumnii pri me, por evitar ke me povez respondar por defensar me: to esas tre komoda e desloyala, uzar lua povo di jeranto por denigrar me en la forumo e stopar a me la boko. Me ne stopas la boko ad il: se il volas, il povas respondar a me irgaloke, anke en ca ipsa blogo, en la spaco dil komenti. Inter la multa difami, il anke akuzis me sendir private anonima mesaji ofensiva al Idisti, quo esas absolute falsa. Me ne bezonas ofensar: me plendas e yuste akuzas pro la mobbing facata, e me ne bezonas agar celite ed anonime. Esas ilu ta qua agas anonime: videz quon il facas ye 21ma di novembro 2014 en ica pagini: http://www.ido.li/index.php/ULI/ULI?action=diff e http://www.ido.li/index.php/ULI/RecentChanges?action=diff 
En l'unesma ilu skribas "XYZ" kom nomo, ed en la duesma ilu skribas nula nomo: nu, qua agas anonime? Ka to igas pensar pri honesta agi? Se yes, pro quo il celas sua nomo?
En julio 2013, du monati pos lua kalumnii en l'interreto e l'interdikto di mea partopreno en la Germana renkontri, ed un monato pos la renkontro Germana di Kassel, il sendis a me per posto la triesma numero di "Ido-Saluto", la buletino dil Germana Ido-Societo, quan il redaktas; ta numero kontenis raporto kun multa fotografuri di ta renkontro di Kassel, quan me ne darfabis partoprenar pro l'interdikto da la GIS. Nu, pro quo sendar ta jurnalo a me, qua ne esis aboninto? Se il ne volas kontakti, quale il publike deklaris, pro quo il sendis ol a me? Ka to ne esas agaco?
Cayare il ne permisis mea partopreno en Expolingua 2014, ma samtempe Eberhard Scholz sendas raporto pri ol, tote naturale, quale se nula exkluzo eventabus.
Ka to ne esas agaco simila? 
E li amba duras ignorar mea questiono pri la partopreno en l'Ido-renkontro 2015, quale se me ne existus.
Ka to ne esas mobbing?
Se Detlef Groth ne volas kontakti, pro quo il tenadis mea libreti, donacita da me ad il en aprilo 2013? Il tenadis li dum plua kam un yaro, quankam me demandis li ad il plurafoye pos ilua kalumnii. Il tandem rezolvis retrosendar li a me erste en la lasta somero, pos plusa demando da me, pos tenir li dum ta longa tempo.
Il jeras la precipua sito di Ido, http://www.ido.li/index.php/ULI/ULI, il jeras la precipua forumo di Ido, "idolisto", ne kreita da il, ube il minacis me ekpulsar me, e blokusis mea konto dufoye; il jeras anke la du ido-forumi Germana "germanlinguaidist", ube il ja trifoye refuzis mea demando enirar, ed "Ido-Forum". Ed il esas anke prezidanto dil Germana Ido-Societo, redaktas la buletino "Ido-Saluto", ultre facar la kalendario, e decidas qui darfas partoprenar la renkontri. Il praktike imperas super omno.
Nu, ka ca enorma povo koncentrita en un persono esas yusta? Ol ne esus problemo, se il ne uzus ol por agacar me; ma ca omna privileji grantita donas ad il la povo facar mobbing!
Me invitas vi omna reflektar pri to.Eberhard ScholzThomas Schmidt.
Il quik pasigis la kalumnii da Detlef Groth (dil 5ma di mayo 2013) de la GIS a la Direktanta Komitato dil ULI, por propozar la votado por ekpulsar me. Fakte, en la dio posa, mem ante la votado, Frank Kasper efacis mea nomo de la listo dil DK-ani.

martedì 4 novembre 2014

Mobbing


Kara lekteri,

hike me skribas rezumo di ula gravaji relatanta me ed eventinta de la pasinta yaro til nun, quin pluri ja konocas. Me facas ica rezumo por memorigar ta fakti da ti qui konocas li e por savigar li da ti qui ne konocas li.

On povus questionar: “Ma pro quo rimemorigar e rivekigar ta desagreablaji pasinta?”

La respondo esus tam simpla kam astoniva: “Pro ke oli ne esas pasinta: regretinde la mobbing duras, ankore nun!”

Quale multi savas, me esas membro di la Direktanta Komitato (DK) dil ULI, kun l’ofico di sekretario por linguala questioni.

La ULI (Uniono por la Linguo Internaciona) e la GIS (Germana Ido-Societo) esas du asociuri Idala di qui la membri direktanta praktikadas vexadi, exkluzi e mobbing.

Ula membri di la DK dil ULI (Eberhard Scholz e Thomas Schmidt) facis komploto kun la prezidanto dil GIS Detlef Groth, por ekpulsar me del ULI en mayo 2013.

La prezidanto Detlef Groth interdiktis a me partoprenar la renkontri en Germania e, por obtenar to, il demandis al cetera membri dil GIS-direktantaro votar por la interdikto: por justifikar la votado, il inventis kalumnio, skribante ke me minacis il, sen explikar la kontenajo di ta supozita minaco e sen pruvar ol.

La membri dil GIS-direktantaro votis por l’interdikto; li esis Eberhard Scholz e Thomas Schmidt, ed ici esas anke membri di la Direktanta Komitato dil ULI. Ca du personi, en la ULI, ofte atakis me en la privata ULI-forumo e DK-forumo, tre probable pro ke li ne toleris ke me laboras por Ido kom linguala sekretario dum ke li ne laboras. Me ofte recevis ataki anke de 4 plusa personi en la Direktanta Komitato dil ULI.

Anke Detlef Groth komencis mobbing kontre me: il esas la jeranto di la ret-sito www.ido.li, ed il nultempe mencionis me en la sito e nultempe informis l’Idisti pri mea labori, dum ke il mencionis l’altra personi e l’altra labori; il mem efacis mea nomo de la chefpagino dil sito, e la ligili a mea blogi; il efacis anke la ligili a la pagini di la Direktanta Komitato e di la Linguala Komitato, pro ke ibe esas mea nomo. Il esas anke la redaktero di la jurnalo “Ido-Saluto”, ed il ne konsentas publikigar mea artikli, e kontree il sen-probleme publikigas artikli da altra personi; il anke facas kalendario kun multa texti, ed anke ta-kaze il refuzas omna kontributaji da me; il mem ne respondas a me. Ica-yare duesma-foye il ne permisis a me partoprenar la renkontro en Germania, qua eventis en Schwielowsee; do il itere impedis me renkontrar mea amiki. Il nun ne permisas a me irar ad Expolingua 2014 ed a la nexta Ido-renkontro generala.

Eberhard Scholz e Detlef Groth (la GIS-prezidanto) interrenkontras omna-venerdie en Berlin, en la “ver.di-Haus”, la sideyo dil “Ido-amiki Berlin”;
do ibe tre probable li interkonsultis por preparar la komploto kontre me.

La kalumnio diskutesis en la publika forumo “idolisto”, ed ibe Detlef Groth adjuntis plusa kalumnii e mentii kontre me, ed il duris denigrar me.

Sen ula pruvo di to omna, sis membri di la Direktanta Komitato dil ULI votis por ekpulsar me de la Komitato e del ULI. L’ekpulso ne respektis la reguli dil ULI-statuti, e me kontestis olua valideso en papera letro publikigita en la reto:
Li ne respondis a me.

La membri di la Direktanta Komitato sendis mesajo informanta pri l’ekpulso dum ke me esis laboranta pri la nova vorti di Ido, kom linguala sekretario, e li elektis altra membro ye mea plaso, omno kontre la reguli.

Li facis nulo por Ido e votis por ekpulsar me. Kontree, me harde laboras por Ido: me kompilas la nova dicionario kompleta di Ido, qua esas necesa; me skribas verki ed editas libri en Ido; me anke publikigas la jurnalo “La Plumo Idala”, qua esas gratuite deskargebla de la reto:
“kompreneble”, nek mea libri, nek mea jurnalo, nek mea laboro por la dicionario esas mencionata en la ret-sito www.ido.li, ankore nun.

Ankore nun la membri di la Direktanta Komitato ne permisas a me enirar la ULI-forumo e la DK-forumo, malgre mea tote yusta e klara kontesto di lia votado.

Me opinionas ke, pro tala violentoza agi e pro la mobbing e la kalumnii kontre me, ta personi ne esas digna nomesar “Idisti”, nam Ido, quale altra lingui internaciona, kreesis por favorar amikeso inter personi, e ya ne ita speci di desnobla konduti.

Kordiale,

Tiberio

Oficala Komunikilo numero 4


Kara lekteri,

la Oficala Komunikilo numero 4 publikigesis. Vi povas deskargar ol HIKE

Kordiale,

Tiberio