martedì 31 luglio 2018

Pri *aparkar

 
*apark.ar [tr] Haltigar vehilo por lasar ol provizore en loko apertita, ube ol povas restar dum minuti o dum hori. | *apark.ey.o Loko prearanjita destinita a ta skopo. | *apark(.o).mezur.il.o Aparato automata por mezurar la tempo di *aparko.
[A to park | F garer, parquer | G parken | H aparcar, estacionar | I parcheggiare | R припарковать]

Ido indijas verbo kun ta signifiko. La verbo "garar" indikas altra kozo: ol signifikas depozar vehilo en loko shirmita, por tempo nedeterminita.

Pro to la rezono da Robert Carnaghan (pri la propozita *garaj.o) ne esis justa:

"*GARAJO e GAREYO ne esas sinonima. GAREYO esas loko apud strado, kanalo, relvoyo, edc, quan on uzas por garar veturo, e qua ofte ne havas tekto o muri. Multa domi en urbi, konstruktita ante vasta posedo di automobili, ne havas *GARAJO o mem spaco por konstruktar ol, ma kelkafoye li havas poka ma suficanta tereno uzebla kom GAREYO. Koncerne reklamo por vendo, domo kun GAREYO esas altra kozo kam domo kun *GARAJO."

Quale me dicis, la verbo "garar" indikas altro; la derivita "gareyo" indikas la kozo ya kontrea a lo expozita da il: "gareyo" signifikas exakte to quon il volis dicar per "*garajo".

Pro to lua "*garajo" esas "gareyo"
e lua "gareyo" esas "*aparkeyo".

Fortunoze ni ne adoptis "*garaj.o" pro posibla koliziono kun "gar.aj.o", danke Lenadi Moucina, qua remarkigis lo. La vorto "ocidesis" (nam pose nulu sustenis ol pluse) en la mesajo 3849 di la forumo "Linguolisto", en qua me respondis favoroze al objeciono da Lenadi Moucina skribita en antea mesajo (3845).

Pose, per plusa studio, me anke remarkis ke la senco vizata (di "*garajo") esas fakte la senco di "gareyo", qua do ja existas; on ne bezonas altra vorto. Lo bezonata esas, kontree, vorto por la senco di "*aparkar" (pozar provizore en apertita loko), diferanta de ta di "garar".

La selekto di la radiko "*apark-" (de la Hispana) esas debata al evidenta fakto ke la radiko "park-" (la maxim internaciona) esas ja uzata por altra kozo, e do ne esas disponebla.
Esus posibla anke "*parkej.ar" del Italiana, ma ta parto "ej" semblas plu pezoza kam la simpla "a" qua adjuntesas a la radiko internaciona.

Me prizus konocar via opinioni.

Tiberio

*Aparkeyo