giovedì 29 gennaio 2009

Pri "vinko"

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3292)

Me skribis:

Kara José,
me probas respondar a tua questioni.
Yes, "vinko" esas "victoria", e lo kontrea esas "perdo", o "vinkeso".
Se Blua e Reda luktas e Blua vinkas Reda, Blua ganas la vinko, exakte quale tu dicas.
Reda esas vinkata da Blua, vinkesas, o perdas, do Reda obtenas la vinkeso, o la perdo.
Me pensas ke la senco dil vorto "viktorio*" esas bone expresata dal vorto "vinko", de qua on povas derivar "vinkoza" (="viktorioza*") e. c.
Me esperas klarigir sat bone tua dubiti.
Saluti amikala!
Tiberio


Che la forumo "IdoCatalaOccitan" José skribabis:

Kara samideani:

Me advere havas problemo por diferar quala kozo esas quo pri la derivaji dil verbo vinkar e lo relatanta:

Se la verbo VINKAR signifikas "ganar sur altru", lore, quo esos tala ago/rezulturo, segun la gananto dil lukto, milito, disputo, etc.

Vinko = victoria, victory, win ?

Quo esas lo kontrea di la vinko?

Existas la vorti vinkado e vinkeso, qua signifikas "defeat, derrota, perdida". Ka vere?

Se Blua e Reda luktas e Blua vinkas Reda, quon ganas Blua, ka la vinko?
E quon obtenas Reda?

Blua esas la vinkanto, lore lu ganas la ...
Reda esas la vinkato, lore lu obtenas la ...

Me kelkafoye uzas la vorti SUCESO e NESUCESO por plu klara difero. Ma me kredas ke lo ne reflektas la senco o sinso quan me volas transmisar.

Me pregas vi klarigar ca afero.

Me sentas ke en nia idiomo mankas tre importanta e grava vorto:
VIKTORIO* (victoria, victory).

Viktorio*, me kredas, adportas la maxim granda kargo di suceso quan on bezonas komunikar en certa situesi, sive en poesio ed en literaturo e mem en la omnadiala vivo.

Ol derivigus vorti quale viktorioza*, viktorifar*, e.c.

Ido viktorioza*!

Amikale
JCR

giovedì 22 gennaio 2009

Pri "qua" e "qui"

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3284)

Me skribis:

Kara Yorgos (ka ne?),
segun me, amba formi esas korekta, nam tu darfas referar la pronomo relativa a la vorto singulara ("amaso", "trupo") od a la vorto plurala ("homi", "mutoni"), quale anke tu dicis.
Amaso (de homi) qua havas...
od
Amaso de: => (homi qui havas...).
Kontree la vorto "Idistaro", quale tu dicas, postulas nur pronomo relativa singulara, nam la vorto esas singulara; por uzar la pronomo plurala "qui" on devus dicar "L'Idisti".
Til balde!
Tiberio


Partaka skribabis:

Estimata samlinguani:

Yen ke nun-tempe me hezitas inter "qua" o "qui"
kom justa formo por frazi qual la yena:

- Amaso de homi, "qua" havas...
(l'amaso de homi), o "qui" havas (la homi)?
- Trupo di mutoni, "qua" drinkas...
(la trupo di mutoni), o "qui" drinkas (la mutoni)?

Esas altra sorto di ensemblo-exempli, qui nule hezitigas me:
- "L'Idistaro, "qua" tre bone savas lo...

Kad ulu povas helpar klarigar ic afero?

Predanko e til balde!


P A R T A K A
* * * * * * * * *

giovedì 15 gennaio 2009

Pri -eg- ed -isim-*

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3204)

Me skribis:

Kara samideano Herder,
jus lektinte tua mesajo, me quik pensis ke ni ja havas la sufixo -eg-, qua esas plu kurta e qua darfas uzesar por l'adjektivi (kun la senco di "tre") e por la substantivi (kun la senco di "granda"), e tale ni devas memorar nur un sufixo vice du, do kun plu multa facileso. Exemple ni havos "varmega" de "varma", signifikanta "tre varma" od "extreme varma", e "domego" de "domo", signifikanta "granda domo", per la sama sufixo -eg-, do tre komode e praktikale.
Pose me komencis pensar atencoze pri ca temo, reflektante ya pri ca duopla senco ed uzo di la sufixo -eg-. Me egardis ke en Ido ni povas formacar nemediate (t. e. sen sufixi) substantivi de adjektivi ed inverse. Pro to la duopla uzo dil sufixo -eg- povus genitar, en kelka kazi, duopla senco di vorto.
Exemple, se on dicas "yunega", ca vorto klare signifikas "tre yuna". Ma se on dicas "yunego", quon signifikos ica vorto? Ol povus signifikar "homo tre yuna", ma ol povus signifikar anke "granda homo yuna", se on pensas ol kom vorto derivita de "yuno" (= "homo yuna"), quale "domego" de "domo": "domego" = "granda domo" e do "yunego" = "granda yuno".
Nu, reflektinte pri ca afero, me komencis pensar ke aparta sufixo nur kun la senco di "tre" esus vere bona ed utila por distingar la du kazi. Do nun me kredas ke l'ideo di la sufixo -isim-* esas bona ideo.
Saluti amikala!
Tiberio Madonna


Herder skribabis:

Karisim amiki:

Ka Ido (Idiomo por Omni) oficale rekoliis la sufixo "isim" propozita da Jules Gross?

Segun l'autoro di "La Rozi", il "uzis, probe, ta sufixo neofical, ma tote internaciona en la senco di: tre. Ex. bonisima (tre bona). "Ol fitas quale charmiva vesto" al adjektivi ed adverbi. "Kun verbo me dicus: fortisime pluvas; kun substantivo: la pluvo es fortisima".

Che la rakonto "La Rozi", on lektas:

"Ulasundie, en januaro, kande la nivo esis alta e la vento koldisima" (...)

... "ube lojis, stretisime, granda familii de serfi".

"Durez, siniorino ed amiko karisima (...)

... "e parfumo delikatisima".

Ta sufixo semblas a me tre bona, necesa mem, admimime literaturale.

Me foliumas mea povra arkivi, ma me nulo trovas pri l'oficala destino di ta sufixo.

Saluti amikala,

Herder

giovedì 8 gennaio 2009

Prizento

Estimata Idolinguani,
en ica blogo* me kolektos omna kolektinda letri koncernanta aferi linguala quin me skribis e skribos; kompreneble la letri esos veninta maxim multe de la forumo "linguolisto", qua esas forumo kreita aparte por tala temo, ma esos anke letri de altra forumi e letri privata.
Me developis l'ideo di la blogo* de sugesto da José Cossío Ramírez, quan me publike dankas;
e me sendas danko anke ad Anvarzhon Zhurajev, qua de la forumo "idolisto" invitis omni krear sua blogo* personal.
Omna interesati esez bonvenanta!
Amikale,
Tiberio Madonna