domenica 18 febbraio 2018

Yen la pruvoLa plusa envidiozo Robert Carnaghan
Kara samideani,

parolante pri la folala obsedeso dil majoritato dil Idisti pozar asteriski omnaloke (e ne omnube, quale kredas Gonçalo Neves e Gaël Richard), me indikas la pruvo di lia falseso e mala intenco. Yes, li volas kredigar ke la vorti dil 2014 e 2015 ne esas oficala, asteriskizante oli. E, kontree, l'asteriski quin li uzas esas nur la frukto di lia envidio.
Yen la pruvo: pro quo Robert Carnaghan, la plusa envidiozo, asteriskizas mem la vorti dil 2012? Ultre "blogo", il nun skribas kun asterisko (mesajo 27533 di Idolisto) anke "datumo", qua adoptesis en 2012 per la voti da Antonio Martínez, Anvarzhon Zhurajev, Ferdinand Möller, Gaël Richard, Kiran Annavarapu, me (en la Linguala Komitato); Thomas Schmidt, Anvarzhon Zhurajev, Steve Walesch, me, Loïc Landais, Eberhard Scholz, Hans Stuifbergen (en la Direktanta Komitato): do per la voti dal majoritato di LK e DK!
E nultempe irgu kontestis la valideso di ta votado e la oficaleso di ta vorto.

Do ube esas la problemo? La problemo esas ke ol adoptesis dum la tempo di mea sekretarieso: me direktis la diskuti pri la vorti lore en la LK, e fakte il, qua esis membro di la Linguala Komitato, NE VOTIS! Robert Carnaghan nultempe votis pri irga vorto en la Linguala Komitato, pro ke me esis linguala sekretario: evidente ico por il (qua esabis linguala sekretario antee) ne esis agreabla kozo. Ma ka co esas bona motivo por ne votar? E, precipue, ka co esas bona motivo nun por asteriskizar la vorto?

Robert Carnaghan tempope desaprecias la verko "Lexiko di nova vorti" da Camiel De Cock, dicante ke ol esas plena de erori; il ne perdas okaziono por parolar male pri la verko da De Cock (nun mortinta). Camiel De Cock esis linguala sekretario en tempo en qua anke Robert Carnaghan esis aktiva en Idia, e li interkonocis: nu, evidente li konkurencis ed esis rivali, e Robert ne povis tolerar ke Camiel De Cock elektesis kom linguala sekretario; fakte Robert Carnaghan propozis la formaco di linguala komitato, quale se la laboro da De Cock ne suficabus: e, fakte, to esas la motivo pro qua De Cock, qua kompreneble sentis su ofensita, demisionis. To demonstresas ya da la insistanta desaprecio nuna da Carnaghan di la laboruro da De Cock: certe Robert esis envidioza sive pri la ofico di De Cock sive pri lua verko, nam ol esas multe plu bona kam la listo da Carnaghan. Robert pose sucesis elektigar su kom linguala sekretario, e facis listo qua esas vere defektoza konfronte kun la listo da De Cock: la listo da Carnaghan indijas la defini, e havas nula dato di oficaligo di la vorti; pluse, mankas indiko di la dokumenti ek qui prenesis la vorti, nam, ultre ne havar dati, ta listo ne havas bibliografio. E Robert Carnaghan mem ne signatis ol! Fakte, esas nula nomo di la kompilinto, la listo esas anonima: kad ol esas serioza laboruro? La manko di defini igas la listo nepreciza ed anke eroroza, nam la tradukuri, qui devus kompensar la manko di defini, ne esas sempre exakta, ma esas multa erori en li, en la senco ke tradukuri en ula lingui ne korespondas a tradukuri en altra lingui. Ka vi volas exemplo? La vorto "fulmaro" havas la tradukuro Angla "fulmar", qua ne korespondas al Italiana "procellaria arctica, procellaria cenerina": ca lasta tradukuri indikas speci di uceli di altra genero kam ta indikata per l'Angla "fulmar", qua, ultre omno, indikas genero e ne speco; e, pluse, esas anke eroro skribala en la vorto "arctica", qua tote ne esas Italiana vorto. Laste, ita "dokumento", ultre ne havar la dati di adopto di la vorti, indijas mem la dato di edito: kande on editis ol? On dicas ke ol editesis en 2002. Ma, pardonez, ube to esas skribita??
Sume, la listo da Carnaghan esas laboruro da nekompetento.
Robert Carnaghan koncias ke la listo quan il facis ne esas bona, e justifikas su dicante ke, kande il kompilis ol, Hans Stuifbergen demandis ol hastoze, e do il ne havis suficanta tempo por facar bona laboro: ma se to esus vera, pro quo pose (nam pasis multa tempo) il ne facis altra listo plu bona? Ka forsan pro ke il ne esis kapabla facar ol? Ka pro to il esas envidioza pri Camiel De Cock?

E do, retroirante al afero dil asteriski, pro la sama motivo il esas envidioza pri mea vorti, e me repetas: ka lua envidio esas bona motivo por asteriskizar mem la vorti dil 2012?

Do ica esas la punto: irgu qua ne toleras ke me oficaligis ca o ta vorto (unesma inter omni Gonçalo Neves) simple asteriskizas olu! Ka co esas ago da serioza e respektinda homi o da infantatra homi?

Pro to, quale povas esar konsiderinda lo skribita da li?

Ube esas la seriozeso di tala personi? Per lia envidio li nur makulizas sua propra imajo.

Durez esar infantatra, se vi volas. Ma tale via basa konduto meritas nula respekto e via asteriski meritas nula egardo.

To esas la pruvo dil fakto ke lo asertita da vi ne esas digna di konsidero: same kam "datumo" esas oficala malgre la meskina asteriskizo da Robert Carnaghan, anke la cetera vorti esas oficala, malgre via meskina asteriskizi e via falsa aserti.

Bona kuraco ad omna envidiozi!

Tiberio
 

giovedì 15 febbraio 2018

LA DIKTATORO LOÏC LANDAISLa falsa sekretario Loïc LandaisEstimata Idisti,

itere Loïc Landais parolas en la forumo Idolisto nome dil ULI !

Sen irga autoritato e sen irga yuro.


Ed il ne dicez ke lu ne parolas nome dil ULI, nam il donas kom uzebla l'adreso di la sekretario dil ULI, qua, segun lo asertata da il ipsa, esas il: fakte il furnisas l'adreso di la sito dil ULI (quale se ta asociuro existus ankore), sito jerata da lu, en qua il prizentas su ipsa kom sekretario dil ULI, en ca pagino plena de falsaji:

Do il profitas mea absenteso del forumo por propagar falsa informi sen ke me povas dementiar li.
Ya pro to il diktatorale ekpulsis me del forumo: ne pro ke me parolis nome dil ULI, ma por ke il povez difuzar sua falsaji nome dil ULI sen donar posibleso di objecioni.

Ka to ne esas DIKTATORESO?

Loïc Landais efacas de la forumo omna mesaji qui ne konvenas ad il, e do, vice respondar a la kontesti pri lua sekretarieso e pri la regulaleso di lua agado, il komode e diktatorale eliminas li del forumo. Exemple il efacis, sen respondar ad ol, ica mesajo da me:
http://linguoido.ning.com/profiles/blogs/pri-lo-c-landais

A ti qui ankore ne savas lo, me donas la ligilo al artiklo qua explikas ke l'ULI dissolvesis:

Kompreneble Loïc Landais nule esis rielektata e nule esas sekretario, quale il false asertas.

E nun me volus savar de Gilles-Philippe Morin, qua sorgas sempre indikar la vorti dil 2014 e 2015 kom neoficala:
Gilles-Philippe, ka segun tu Loïc Landais esas oficala sekretario?
Respondez a ca questiono, se tu havas la kurajo, Gilles-Philippe!
Tu ja havis la kurajo deklarar publike ke tu konsideras la Linguala Komitato kom ankore autoritatoza:

Sur qua bazo tu dicis to? Kande eventis l'elekti? Quale ol povas ankore esar valida? E ka tu parolas pri neoficaleso?
Ube esas l'oficaleso dil ULI e di la Linguala Komitato?
Respondez a to!
E ne fingez sendar respondo se tu ne sendas ol: en ca publika mesajo

tu asertis, mentiante: "Me sendis komento ye lua blogo un monato ante nun, ma il ne ja aceptis ol...".
To esas simple falsa: tu nultempe sendis komento a mea blogo quan me ne aceptis! Anke tu profitis mea absenteso e sendis falsajo savante ke me ne povas respondar en ta forumo.

Bela poltroneso da amba!

Tiberio