giovedì 8 aprile 2010

Pri "komento" e "komenturo"

Letro privata

Me skribis:

Kara (...),

(...)

Pri "komento" e "komenturo":
olca esas afero tre diskutebla, e pri to povas esar tre diversa opinioni, ma me skribas a tu mea vidpunto.

La KGD dicas, pri la sufixo "-ur-":
"En mult okazioni la rezulto di la ago ne distingesas reale del ago ipsa : dekreto, parolo, diskurso, pretendo, abandono, aserto, afirmo, e. c. Lore la sufixo -ur evidente ne esas uzenda. Ta sufixo existas nur por la kazi en qui la produkturo esas evidenta e distingenda, quale en pikturo, skulturo, imprimuro, imituro, fotografuro, kopiuro, e. c. qui certe esas altro kam lia modelo od objekto : piktajo, skultajo (persono, kozo, e. c.), imprimajo (to quo imprimesas) imitajo, kopiajo (to quo imitesas, kopiesas), fotografajo (to quo fotografesas) (68) e qui esas anke altro kam la ago :
pikt(ad)o, skult(ad)o, imprim(ad)o, imit(ad)o, e. c.
"

De co me agis dedukto: on aplikas la sufixo -ur- al verbi "produktiva", t. e. al verbi expresanta agi qui produktas ulo; e, fakte en la supera exempli di la KGD omna verbi kun la sufixo -ur- expresas agi produktiva: on produktas objekti konkreta per piktar, skultar, imprimar, imitar, fotografar, kopiar.

Or, la verbo komentar ne esas verbo "produktiva", nam ol signifikas "expresar komento, opiniono", ne necese skribita. Ol fakte esas plu simila al verbi quin la KGD mencionas en l'unesma exempli: parolar, asertar, afirmar, e. c., e pro to on devus dicar "komento".

Ulu povus objecionar ke to quo esas lektebla en la pagino interretala esas literi, vorti skribita, e do kozo konkreta.
Yes, ol esas kozo konkreta, ma ol ne esas produktita simple per komentar: la produkto dil kozo konkreta esas obtenita per skribar; e, fakte, skribar esas ago produktiva.
Nu, por esar preciza, on devus dicar ke to quo esas videbla en la ret-pagino esas exakte "skriburo di komento" e ne "komenturo".

Me agnoskas ke to esas subtilajo, e ke linguo devas anke esar praktikala. Pro to me kredas ke on darfas simple parolar pri komento, intencante dicar la komento skribita, sen esar tro pedantala dicante skriburo di komento.

(...)

Saluti amikala!

Tiberio


L'autoro di la preirinta letro (qua questionabis me ka selektar "komento" o "komenturo") ne donis a me la permiso publikigar che ca blogo* lua letro e lua nomo.