sabato 22 dicembre 2018

Linguo konstruktita


Linguo konstruktita esas quala kauchuko por efacar: mem se ol esas origine perfekta, quante plu multe on uzas ol, tante plu multe ol aquiras formo nereguloza.

T. M.

venerdì 30 novembre 2018

Pri la vexadi da Gonçalo Neves


Kara samideani,

recente eventis diskuto inter me e Gonçalo Neves en lua blogo “LINGUALA NOTI”. Me sendis komenti ibe ma, omnafoye, il respondis pos multa dii, do me esis koaktata vizitar kontinue lua blogo por vidar kad esas respondi da il, nam il ne informis me pri sua respondi.
Do me transferis omno adhike, nam tale me informesas automatale kad ulu skribas komento hike, ed il ne bezonas vizitar mea blogo dum un semano, nam me respondas rapide.
La polemiko naskis de lua falsa deklaro publika pri l’existo dil ULI. Ol esas en la prelasta paragrafo dil afisho. Me glutinas hike la tota paragrafo, en qua il aludas la tri varianti “komputero”, “komputoro” e “komputatoro”:

«Nu, on vidos kad un del tri varianti vinkos e definitive radikifos spontane e naturale (quale en Esperanto) o kad ULI, per sua Linguala Komitato (kande o se olca itere funcionos...) rezolvos oficaligar un de li...»

E yen la diskuto:


Tiberio Madonna 13ma di novembro 2018, 15:53

Sen intenco polemikar, me respondizas la lasta dubito:

1esme: la Linguala Komitato ne plus existas e ne povos itere existar, pro ke la ULI dissolvesis.

2esme: kande la ULI existis, ol ja oficaligis la formo "komputero", en oktobro 2014.

Kordiale,
Tiberio


Gonçalo Neves 18ma di novembro 2018, 00:43

Nu, anke me ne deziras polemikar, e tu savas mea opiniono pri oficaligo ed asteriski.

ULI, same kam UEA ed UMI, uldie desaparos. Tamen la desaparo di ULI ne implikos la desaparo di Ido. Se future existos nula institucuro od autoritato responsanta pri oficaligo di vorti, la Ido-skripteri certe duros enduktar nova vorti, sempre kande li judikos lo kom necesa, e ta vorti radikifos o ne, segun quante oli esos reale bezonata o ne. Meaopinione, nun esas plu necesa e plu utila produktar bona literaturaji, apte divulgar li ed atraktar nova lekteri kam aprobar nova vorti.


Tiberio Madonna 18ma di novembro 2018, 13:19

No, me ne vere savas tua opiniono, ma nur tua atitudo vers me, qua ne esas "opiniono".

La ULI ne desaparos, ol desaparis, simple pro ke ne eventis elekti en 2015. E l'anciena komitatani ne darfas restar kun sua ofici pos plua kam quar yari. O kad on darfas ne respektar la statuti ed instalar su sen esar elektita e do diktatorale? Kad ULI esis tala organizuro?

Fine, se segun tu esas plu necesa ed utila produktar bona literaturo e divulgar ol kam aprobar nova vorti, pro quo tu parolas pri oficaligar?


Gonçalo Neves 23ma di novembro 2018, 19:16

Nu, mea atitudo konsequas de opiniono, qua esas facile konjektebla.

Pri ULI, on povas lektar en la numero 370 di Progreso:

prezidanto: vakanta
vice-prezidanto: vakanta
sekretario: vakanta
kasero: Marion Kasper
linguala sekretario: vakanta

Semblas do ke l'anciena komitatani kunofica ne "instalis su diktatorale" e ke nur la kasero restas kun sua ofico, forsan pro ke ol esas nekareebla por posibligar la publikigo di Progreso ed evitar kompleta krulo di ULI (yen nura supozo da me, nam advere me ne savas).

Me ne skribis ke oficaligar nova vorti ne esas utila e necesa: me skribis nur ke produktar bona literaturo e divulgar ol esas nun plu utila e necesa kam oficaligar nova vorti. Dum kompozar mea studiuro "Esperanto ed Ido: diferanta voyi adsur Parnaso" me ya konstatis kun surprizo ke la literaturo di Ido esas plu interesiva, plu richa e plu studiinda kam me til nun supozis.


Tiberio Madonna 23ma di novembro 2018, 22:31

Pro quo tu respondas sempre pos multa dii? Ka pro ke tu bezonas tempo por pensar quon tu devas inventar? Ti qui esas justa respondas quik.

No, tua atitudo konsequas ne de opiniono, ma de sento negativa: pro to ol chanjis.

Pri la ULI, voluntez lektar ica artiklo:

Kad erste en la numero 370? Me esas kurioza savar quo skribesis en la numero 369.
Irgakaze, ca pagino NUNA montras altro:

Me esperas ke tu, pos reflekto pri tua vorti, aperceptos lia nejusteso: unesme, quale povas existar organizuro nur kun kasero? Duesme, anke takaze, ka la kasero ne “instalis su diktatorale”? Kande lu elektesis?

Kad evitar kompleta krulo dil ULI? La ULI ya krulis! Quale on povas evitar lua krulo per durar funcionigar la kasero SEN elekto e do kontre la reguli? To esas ridinda!

Esas evidenta ke on duras aparigar la nomo dil kasero por enkasigar pekunio nehoneste, ka ne?

Me esperas ke tu aperceptos l’absurdeso di to omna, vice durar deklarar la existo dil ULI kun evidenta intenco vexar me.

Nun me finas la komento pro ke me devas irar che mea psikiatriisto.

Standez bone!

Tiberio


Gonçalo Neves 30ma di novembro 2018, 01:22

Regretinde, me ne sempre povas akurate respondizar letri, mesaji, komenti e t.p. Ne pro oblivio, neglijo o manko di respekto, certe anke ne pro bezonar tempo por «inventar» ulo, ma pro absoluta tempo-manko, qua konsequas de multa Ido-projeti samtempa (preske omni ankore embrional), obligesi profesional, tempivora menajo, familial okupeso (me ya havas du filii ankore minora, ne nur entratenenda, ma anke helpenda e sorgenda) e, recente, maladeso (fortunoze remediebla e remediata) qua limitizas mea labor-forteso.
 
Pri ULI me dicos nulo plusa. Semblas a me ke tu, ne ja “digestinte” tua ekpulseso, kaptas omna okaziono por maldicensar pri ULI, ma mea blogo ne esas apta loko por maldicenso e personala ataki e disputi. Prefere agez lo en tua blogo, me pregas. Pri ica temo me nur atencigas da tu (tote ne por «vexar», ma por helpar tu) ke, en Ido, la verbi “obliviar” e “pardonar” estas tam reguloza e tam facile konjugebla (e certe plu felicigiva) kam la verbi “despitar” e “rankorar”...
 
Pri la psikiatriisto. En mea publika exkuzo a Frank Kasper (che Idolisto) me pregis lu ignorar ed obliviar mea mesajo (per qua me reaktis a lua rekomendo pri tua romano), nam olta — mea mesajo — esas tote stupida. Anke mea aludo pri psikiatrio en ta mesajo esas tote stupida, do me demandas de tu pardono pro olu.


Tiberio Madonna 30ma di novembro 2018, 12:30

Yes, me komprenas ke tu ne havas tempo por respondar a komento en la blogo. Tamen tu havas tempo por sendar mesaji a la forumi…

On “digestas” kozi manjita (-ITA), do pasinta, ne kozi prezenta, durANTA. Me rimemorigas da tu (nam me ja dicis lo a tu private, ma evidente obliviar lo konvenas a tu) ke la exkluzo de la precipua forumo DURAS NUN, nam me ne povas skribar en Idolisto, forumo en qua, kontree, tu esas libera sendar tua vexadi a me.

Ed, ultre to, se la ULI difuzis l’informo (falsa) di mea ekpulso, me certe darfas facar la deklaro (vera) ke la ULI dissolvesis, to esas tote komprenebla e justifikinda, ka ne? Ka la kalumnii da Hans Stuifbergen pri me esas admisebla e mea maldicensi ne? Ka la deplorinda agi dal asteriskizeri esas admisebla e mea reakti ne? Kontree, ne esas justifikinda tua konduto konstante militema vers me. Tu devus obliviar la konjugo dil verbo “despitar”.

Atencigante ke tu ne respondis pri Progreso 369, me invitas tu, se tu ne volas polemiki, ne deklarar false l’existo di organizuro desaparinta.

Tu ne darfas uzar tua blogo por difuzar falsaji.

Se tu ne volas maldicensi od ataki en tua blogo, simple ne atakez me nek vexez me, explicite o velizinte, quale tu kustumas agar (ma tua afektacata inocenteso e politeso trompas nulu).

Standez bone!

Tiberio
 

mercoledì 31 ottobre 2018

REFLEKTI PRI LA LOGIKO


Me prizentas mea duesma verko pri linguistiko:
 
REFLEKTI PRI LA LOGIKO
 
Deskargez ol kliktante sur l'imajo.
 
http://sites.google.com/site/idoverki/REFLEKTI%20PRI%20LA%20LOGIKO.pdf?attredirects=0&d=1
 
 
Kordiale,
 
Tiberio
 
 

martedì 31 luglio 2018

Pri *aparkar

 
*apark.ar [tr] Haltigar vehilo por lasar ol provizore en loko apertita, ube ol povas restar dum minuti o dum hori. | *apark.ey.o Loko prearanjita destinita a ta skopo. | *apark(.o).mezur.il.o Aparato automata por mezurar la tempo di *aparko.
[A to park | F garer, parquer | G parken | H aparcar, estacionar | I parcheggiare | R припарковать]

Ido indijas verbo kun ta signifiko. La verbo "garar" indikas altra kozo: ol signifikas depozar vehilo en loko shirmita, por tempo nedeterminita.

Pro to la rezono da Robert Carnaghan (pri la propozita *garaj.o) ne esis justa:

"*GARAJO e GAREYO ne esas sinonima. GAREYO esas loko apud strado, kanalo, relvoyo, edc, quan on uzas por garar veturo, e qua ofte ne havas tekto o muri. Multa domi en urbi, konstruktita ante vasta posedo di automobili, ne havas *GARAJO o mem spaco por konstruktar ol, ma kelkafoye li havas poka ma suficanta tereno uzebla kom GAREYO. Koncerne reklamo por vendo, domo kun GAREYO esas altra kozo kam domo kun *GARAJO."

Quale me dicis, la verbo "garar" indikas altro; la derivita "gareyo" indikas la kozo ya kontrea a lo expozita da il: "gareyo" signifikas exakte to quon il volis dicar per "*garajo".

Pro to lua "*garajo" esas "gareyo"
e lua "gareyo" esas "*aparkeyo".

Fortunoze ni ne adoptis "*garaj.o" pro posibla koliziono kun "gar.aj.o", danke Lenadi Moucina, qua remarkigis lo. La vorto "ocidesis" (nam pose nulu sustenis ol pluse) en la mesajo 3849 di la forumo "Linguolisto", en qua me respondis favoroze al objeciono da Lenadi Moucina skribita en antea mesajo (3845).

Pose, per plusa studio, me anke remarkis ke la senco vizata (di "*garajo") esas fakte la senco di "gareyo", qua do ja existas; on ne bezonas altra vorto. Lo bezonata esas, kontree, vorto por la senco di "*aparkar" (pozar provizore en apertita loko), diferanta de ta di "garar".

La selekto di la radiko "*apark-" (de la Hispana) esas debata al evidenta fakto ke la radiko "park-" (la maxim internaciona) esas ja uzata por altra kozo, e do ne esas disponebla.
Esus posibla anke "*parkej.ar" del Italiana, ma ta parto "ej" semblas plu pezoza kam la simpla "a" qua adjuntesas a la radiko internaciona.

Me prizus konocar via opinioni.

Tiberio

*Aparkeyo

 

domenica 18 febbraio 2018

Yen la pruvoLa plusa envidiozo Robert Carnaghan
Kara samideani,

parolante pri la folala obsedeso dil majoritato dil Idisti pozar asteriski omnaloke (e ne omnube, quale kredas Gonçalo Neves e Gaël Richard), me indikas la pruvo di lia falseso e mala intenco. Yes, li volas kredigar ke la vorti dil 2014 e 2015 ne esas oficala, asteriskizante oli. E, kontree, l'asteriski quin li uzas esas nur la frukto di lia envidio.
Yen la pruvo: pro quo Robert Carnaghan, la plusa envidiozo, asteriskizas mem la vorti dil 2012? Ultre "blogo", il nun skribas kun asterisko (mesajo 27533 di Idolisto) anke "datumo", qua adoptesis en 2012 per la voti da Antonio Martínez, Anvarzhon Zhurajev, Ferdinand Möller, Gaël Richard, Kiran Annavarapu, me (en la Linguala Komitato); Thomas Schmidt, Anvarzhon Zhurajev, Steve Walesch, me, Loïc Landais, Eberhard Scholz, Hans Stuifbergen (en la Direktanta Komitato): do per la voti dal majoritato di LK e DK!
E nultempe irgu kontestis la valideso di ta votado e la oficaleso di ta vorto.

Do ube esas la problemo? La problemo esas ke ol adoptesis dum la tempo di mea sekretarieso: me direktis la diskuti pri la vorti lore en la LK, e fakte il, qua esis membro di la Linguala Komitato, NE VOTIS! Robert Carnaghan nultempe votis pri irga vorto en la Linguala Komitato, pro ke me esis linguala sekretario: evidente ico por il (qua esabis linguala sekretario antee) ne esis agreabla kozo. Ma ka co esas bona motivo por ne votar? E, precipue, ka co esas bona motivo nun por asteriskizar la vorto?

Robert Carnaghan tempope desaprecias la verko "Lexiko di nova vorti" da Camiel De Cock, dicante ke ol esas plena de erori; il ne perdas okaziono por parolar male pri la verko da De Cock (nun mortinta). Camiel De Cock esis linguala sekretario en tempo en qua anke Robert Carnaghan esis aktiva en Idia, e li interkonocis: nu, evidente li konkurencis ed esis rivali, e Robert ne povis tolerar ke Camiel De Cock elektesis kom linguala sekretario; fakte Robert Carnaghan propozis la formaco di linguala komitato, quale se la laboro da De Cock ne suficabus: e, fakte, to esas la motivo pro qua De Cock, qua kompreneble sentis su ofensita, demisionis. To demonstresas ya da la insistanta desaprecio nuna da Carnaghan di la laboruro da De Cock: certe Robert esis envidioza sive pri la ofico di De Cock sive pri lua verko, nam ol esas multe plu bona kam la listo da Carnaghan. Robert pose sucesis elektigar su kom linguala sekretario, e facis listo qua esas vere defektoza konfronte kun la listo da De Cock: la listo da Carnaghan indijas la defini, e havas nula dato di oficaligo di la vorti; pluse, mankas indiko di la dokumenti ek qui prenesis la vorti, nam, ultre ne havar dati, ta listo ne havas bibliografio. E Robert Carnaghan mem ne signatis ol! Fakte, esas nula nomo di la kompilinto, la listo esas anonima: kad ol esas serioza laboruro? La manko di defini igas la listo nepreciza ed anke eroroza, nam la tradukuri, qui devus kompensar la manko di defini, ne esas sempre exakta, ma esas multa erori en li, en la senco ke tradukuri en ula lingui ne korespondas a tradukuri en altra lingui. Ka vi volas exemplo? La vorto "fulmaro" havas la tradukuro Angla "fulmar", qua ne korespondas al Italiana "procellaria arctica, procellaria cenerina": ca lasta tradukuri indikas speci di uceli di altra genero kam ta indikata per l'Angla "fulmar", qua, ultre omno, indikas genero e ne speco; e, pluse, esas anke eroro skribala en la vorto "arctica", qua tote ne esas Italiana vorto. Laste, ita "dokumento", ultre ne havar la dati di adopto di la vorti, indijas mem la dato di edito: kande on editis ol? On dicas ke ol editesis en 2002. Ma, pardonez, ube to esas skribita??
Sume, la listo da Carnaghan esas laboruro da nekompetento.
Robert Carnaghan koncias ke la listo quan il facis ne esas bona, e justifikas su dicante ke, kande il kompilis ol, Hans Stuifbergen demandis ol hastoze, e do il ne havis suficanta tempo por facar bona laboro: ma se to esus vera, pro quo pose (nam pasis multa tempo) il ne facis altra listo plu bona? Ka forsan pro ke il ne esis kapabla facar ol? Ka pro to il esas envidioza pri Camiel De Cock?

E do, retroirante al afero dil asteriski, pro la sama motivo il esas envidioza pri mea vorti, e me repetas: ka lua envidio esas bona motivo por asteriskizar mem la vorti dil 2012?

Do ica esas la punto: irgu qua ne toleras ke me oficaligis ca o ta vorto (unesma inter omni Gonçalo Neves) simple asteriskizas olu! Ka co esas ago da serioza e respektinda homi o da infantatra homi?

Pro to, quale povas esar konsiderinda lo skribita da li?

Ube esas la seriozeso di tala personi? Per lia envidio li nur makulizas sua propra imajo.

Durez esar infantatra, se vi volas. Ma tale via basa konduto meritas nula respekto e via asteriski meritas nula egardo.

To esas la pruvo dil fakto ke lo asertita da vi ne esas digna di konsidero: same kam "datumo" esas oficala malgre la meskina asteriskizo da Robert Carnaghan, anke la cetera vorti esas oficala, malgre via meskina asteriskizi e via falsa aserti.

Bona kuraco ad omna envidiozi!

Tiberio
 

giovedì 15 febbraio 2018

LA DIKTATORO LOÏC LANDAISLa falsa sekretario Loïc LandaisEstimata Idisti,

itere Loïc Landais parolas en la forumo Idolisto nome dil ULI !

Sen irga autoritato e sen irga yuro.


Ed il ne dicez ke lu ne parolas nome dil ULI, nam il donas kom uzebla l'adreso di la sekretario dil ULI, qua, segun lo asertata da il ipsa, esas il: fakte il furnisas l'adreso di la sito dil ULI (quale se ta asociuro existus ankore), sito jerata da lu, en qua il prizentas su ipsa kom sekretario dil ULI, en ca pagino plena de falsaji:

Do il profitas mea absenteso del forumo por propagar falsa informi sen ke me povas dementiar li.
Ya pro to il diktatorale ekpulsis me del forumo: ne pro ke me parolis nome dil ULI, ma por ke il povez difuzar sua falsaji nome dil ULI sen donar posibleso di objecioni.

Ka to ne esas DIKTATORESO?

Loïc Landais efacas de la forumo omna mesaji qui ne konvenas ad il, e do, vice respondar a la kontesti pri lua sekretarieso e pri la regulaleso di lua agado, il komode e diktatorale eliminas li del forumo. Exemple il efacis, sen respondar ad ol, ica mesajo da me:
http://linguoido.ning.com/profiles/blogs/pri-lo-c-landais

A ti qui ankore ne savas lo, me donas la ligilo al artiklo qua explikas ke l'ULI dissolvesis:

Kompreneble Loïc Landais nule esis rielektata e nule esas sekretario, quale il false asertas.

E nun me volus savar de Gilles-Philippe Morin, qua sorgas sempre indikar la vorti dil 2014 e 2015 kom neoficala:
Gilles-Philippe, ka segun tu Loïc Landais esas oficala sekretario?
Respondez a ca questiono, se tu havas la kurajo, Gilles-Philippe!
Tu ja havis la kurajo deklarar publike ke tu konsideras la Linguala Komitato kom ankore autoritatoza:

Sur qua bazo tu dicis to? Kande eventis l'elekti? Quale ol povas ankore esar valida? E ka tu parolas pri neoficaleso?
Ube esas l'oficaleso dil ULI e di la Linguala Komitato?
Respondez a to!
E ne fingez sendar respondo se tu ne sendas ol: en ca publika mesajo

tu asertis, mentiante: "Me sendis komento ye lua blogo un monato ante nun, ma il ne ja aceptis ol...".
To esas simple falsa: tu nultempe sendis komento a mea blogo quan me ne aceptis! Anke tu profitis mea absenteso e sendis falsajo savante ke me ne povas respondar en ta forumo.

Bela poltroneso da amba!

Tiberio