giovedì 20 maggio 2010

Pri "navano" e "navisto"

Letro privata

Me skribis:

Kara José,

la vorto "navano" esas korekta, ed indikas irga membro dil navo, mem kande lu ne esas en la navo, nam anke lore lu duras esar membro dil navo;

"navisto" anke esas uzebla, ma per ol on indikas ta personi egardante li de altra vidpunto, t. e. de la vidpunto di lia profesiono: la laboro en la navo certe esas lia precipua profesiono, do li anke darfas nomesar "navisti";

do la selekto inter "navano" e "navisto" dependas de l'ideo quan tu volas emfazar;

me preferus "navano", nam ol generale indikas omna membri dil navo tote simple e sen implikar altr idei: implikar l'ideo dil profesiono povus esar afero plu komplexa e problemoza, nam interne dil navo singla persono povus havar tasko plu specala, laboro en certena fako diversa del altra personi, e do la vorto "navisto" povus konsideresar tro generala;

ma ca konsidero esas nur mea opiniono personala: amba vorti esas apta.

Anke "nav-trupano" esas bone selektita: ol bone funcionas por distingar la soldati del membri propra dil navo.

(...)

Yes, "kruano" esas kompreneble irga membro dil "kruo", e do irga navano.

Amikale,

Tiberio


José skribabis:

Kara Tiberio:

Kelkafoye me dubitas ka me uzas korekte certena sufixo aplikebla ad  ula aktiveso en mea romani. Un de oli es la vorto "navano", membro dil navo (spacala).

Me uzas la vorto generale por irga membro dil armizita (armizata?) forco qua patrolias la spaco cirkum la homala planeti, mem lu es en bazo en surfaco di planeto, nam okazione la membri mustas dejurar en "ferma sulo" (planeto) vice "movanta sulo" (astronavo).

Lore mea questiono esas ka navano fitas por omna membro di ca spacala Navaro (me ne uzus mar-armeo, nam la navi ne es maro ma en spaco).

Ka "navisto" ne es anke uzebla o mem plu korekta?

Me agregas ke en mea romani anke existas altra armizata forco, la Stelala Armeo, di qua la membri nomesas armeani o soldati segun la senco bezonata, e kande ca soldati abordas navo por voyajar a kombato-zono, on nomas li "nav-trupani" por distingar li del "navani", qua es la propra kruo dil navo.

(...)

Noto: me uzas ofte la vorto "kruano" quale rango militala basranga en mea romani, ma generale la tota membri dil navi es "kruani", mem la kapitano, exemple: arestez la kruani di ca navo pro grava desobedio! Ma unesme komencez kun la kapitano!

Kordiale
Jose


L’autoro di ca letro donis a me la permiso por la publikigo di ol che ca blogo*.