venerdì 27 novembre 2015

Pri Partaka


Partaka.

Ica fotografuro publikigesis en la numero di "Posta Mundi" di novembro-decembro 2013. Ma ol ne montras Partaka quale il esas nun, nam en realeso ol esas la sama imajo aparinta 9 yari antee, en la numero di "Adavane" di novembro-decembro 2004, e do plua kam 10 yari ante nun.

Kara lekteri,

me parolas a vi hike pri samideano e pri lua "sincereso".

La samideano nultempe revelis ad irgu sua vera nomo, ed agas de yari en l'Interreto kun la nomo "Partaka".

Me parolas hike pri ilu, pro ke l'afero esas strikte konektita kun la nova vorti adoptita e kun lia valideso.

Ca samideano kustumas parolar a la personi per super-jentila vorti, plu jentila ed afabla kam lo normala, por aparar kom bona persono, ed ofte salutas per skribar "Maxim kordial ed amikal saluto de Barcelona"; ma ta persono tempope atakas ula membri di sua forumi "IdoCatalaOccitan" e "posta_Mundi" en maniero ambigua e velizita e, kande li iraceskas pro to, ilu montras su quale naiva anjelo qua nule kulpas e savas, e kun jentila e false astonita vorti probas negar ke lu havis mala intenci, ed arivas skribar super-afecionoza vorti, por konfuzigar la personi, e por aparar kom inocenta.

Tamen la personi maxim analizema ne lasas su trompesar, nam en realeso il ne sucesas demonstrar vere la honesteso di sua konduto: praktike il explikas nulo e ne respondas a la questioni por klarigar lo dicita. Il ne explikas vere, ma nur negas e dicas to quon il volas, repetante ke il ne havis mala intenci, e fine salutas varme ed afecionoze.

Nu, me ne savas de ube departar, nam l'epizodi esas nombroza. Me komencez de ica mesajo 9114 di posta_Mundi: ol semblas tote normala e honesta mesajo, ma fine di la dialogo inter ni on deskovras ke il sendis ol nur por shikanar, e me dicas lo ad il en mea ultima mesajo di la serio, la numero 9339 ; ed ilu sendas plusa mesajo, la 9343 en qua il anke ne respondas a mea questioni e demandi di expliko. Se vi volas, vi povas lektar la tota serio, e vi certe komprenos quon me volas dicar.

Ma ni venez a tempo kelke plu recenta, e plu koncernanta nia afero: l'oficaligo di vorti.

La sequanta epizodo anke helpas komprenar la grado di lua sincereso e loyaleso.
En 2012 il deklaris en "linguolisto", pri la duesma serio de vorti, to:

"Tamen, me anke devas pregar, ke, nexta-foye,
se posibla, mem se nia LK-reprezentanti ne darfus
agar e diskutar publike, la cetera Idistaro darfez
e povez opinionar, che Linguolisto, pri nia propozita
nova vorti."

De to on komprenas la deziro diskutar pri la serii de nova vorti propozita, adminime pri la nexta serio (il dicas "nexta-foye"), t. e. la triesma serio.

Nu, pri la triesma serio, prizentita en "linguolisto" ye 23ma di mayo 2013, il respondis nulo!

Pro quo?

Pro to: atencez la dato: 23ma di mayo 2013, t. e. tri dii ante ke la DK finis votar pri mea ekpulso! Ed il savis lo, pro ke en "idolisto" la DK-ani deklarabis l'intenco ekpulsar me. Partaka savis ke, se me esas izolita dum mea diskuto pri la vorti, la DK-ani plu facile povos ekpulsar me. Do il vartis mea ekpulso, e tacis pri la vorti.
Me dicis lo ad il, ed il ne respondis.

Vere habila stroko, komplimenti a Partaka.

Il dicis ke me mustis esar ekpulsata del ULI! Pose il explikis to dicante ke il "celebris mea ekiro del DK nule pro l'ekpulso ipsa, sed nur por ke me tandem povez cesar sufrar."
Do por mea bonajo! Kad on povas esar plu cinika?

E, quik pose, il repetis ke, quoniam me ne chanjis mea ago-maniero, me mustis esar ekpulsata.
Do il atribuas a la DK-ani la tota povo decidar segun sua libera arbitrio, e segun sua deziri (ilu dicis ke li ne volas me), kad irgu darfas restar o ne en la Direktanta Komitato, quankam on elektesis dal ULI-ani e ne da la DK-ani, e quankam la statuti ne permisas ita libera arbitrio.
Praktike, segun Partaka, la DK darfas agar quale mafioza organizuro (on savas ke la mafia ne respektas la legi e facas sua propra legi, agante per forteso).

Do Partaka aprobas lia ago, e samtempe dicas ke ilu havas nulo kontre me. Ka la du kozi ne kontredicas l'una l'altra? Kad il esas sincera?

Ne esas klara quon me devabus chanjar di mea ago-maniero, il ne explikas lo, quankam il dicas esar klara. Tamen il preferas nur akuzar me, sen explikar.
Ma, pro dicir to, adminime esas klara ke il ne aprobas mea ago-maniero (quankam on ne savas pro quo): e do pro quo il dicas havar nulo kontre me?

Ilu skribas, pri la DK-ani: "li ne volas tu, li ne volas laborar kun tu." Pro quo ilu ne skribas ke li tote ne volas laborar? Il savas bone ke la DK-ani ne laboras, li facas praktike nulo e pro to li volis ekpulsar me, e tamen ilu justifikas li.

Yen du frazi de lua lasta mesajo:

"nur pro ke me ne konkordas pri tua ago-maniero, tu quik iraceskas, atakas me, insultas me"

Karakterizivo di la mobbers: antee li provokas, e pose, kande l'altru iraceskas, li dicas ke l'altru esas mala ed akuzas lu iraceskar, atakar, insultar. Komoda moyeno.

Plusa frazo:

"Tiberio: matureskez! Vice kulpar la ceteri pri tua desfortuni, regardez tu ipsa e questionez tu quon tu misagas por kolektar tanta samideani deskontenta, qui volas nulo de tu. Ka tu ne ja komprenas, elektito? Ti, qui olim elektis tu kom Lingual Sekretario, esas ti qui pose "deselektis" tu kom tal, kande divenis tote ne-posibla via kunlaboro. Probez rielektesar!"

Atencez: "regardez tu ipsa e questionez tu quon tu misagas por kolektar tanta samideani deskontenta".

Nu, pro quo ne respondas lu ipsa a ca questiono? Yen mea respondo: por kolektar tanta samideani deskontenta suficas lia envidio. Ka lu havas altra respondo?

Atencez anke: "Ka tu ne ja komprenas, elektito? Ti, qui olim elektis tu kom Lingual Sekretario, esas ti qui pose "deselektis" tu kom tal, kande divenis tote ne-posibla via kunlaboro. Probez rielektesar!"

Ilu ne egardas la fakto ke me reguloze elektesis dal ULI-ani kom membro di la DK e, kontree, me ne nur kom LS ma anke kom membro di la DK e kom ULI-ano nereguloze e violentoze "deselektesis" dal DK-ani, qui ne esas l'ULI-ani e do NE "esas ti qui pose...", e qui evidente ne darfas.

Do Partaka mustus rezonar plu bone.

En sua lasta mesajo, Partaka prizentas su ankorfoye, quale me dicis komence, kom naiva ed inocenta anjelo. Ho! Me ne respektas il, pro ke me kontestis lua justifiko di la konduto despotala da la DK. Partaka senshame spricigas veneno deklarante ke la DK mustis ekpulsar me pro ke me meritis lo e, quoniam me reaktis a to, me ne respektis ilu!
Kun semblanta inocenteso ilu skribis:
"Maxim evidente, me probas nek vexar tu, nek atakar tu, ma nur respondizar to quon tu ipsa demandis de me."
Partaka omisas dicar ke mea demando efektigesis da ilua preiranta mesajo, en qua il indikas la vorto "zipo" kom neoficala.
Ta mesajo sendesis ya por efektigar mea demando, e do por provokar. Praktike, por deklarar publike ke mea laboro ne es oficala e ke me ne es linguala sekretario.

Me sendis la Oficala Komunikilo kun la vorti oficaligita e, pos du dii (quala koincido!), Partaka sendas mesajo dicante ke "zipo" forsan ne esas oficala. Ed il volas kredigar ke l'afero esas hazardala. Qua kredas lo?

Plusa koincido: me sendis la dokumento kun la nova vorti propozita (en qua esis anke "*limbuso") e, pos du dii (quala koincido!), Partaka sendas mesajo pri "*limbo" e "*limbuso". Anke ca afero esas hazardala, quale il ipsa explicite deklaris. Ma kad ulu kredas lo?

La vorto "*limbuso" aparis en la Suplementa Ido-Lexiko da Gonçalo Neves en agosto 2008. Nu, de lore (preske sep yari ante nun) Partaka nultempe mencionis ta vorto. En marto 2015 me publikigas listo de vorti por oficaligo, kontenanta anke "*limbuso" (cherpita ek la SIL) e, apene du dii pos ica publikigo, il sendas mesajo kun questiono pri ca vorto. La simpla koincido ne esas kredebla.

Ma pro quo il parolis pri ca vorto? Pro ke il preferis "*limbo" kam "*limbuso" por adopto, nam ilu skribis:

"Meajudike, se ni indijas ofical vorto por la senco teologial (e pluse, ni havas danso nomizita "limbo"), oportus donar a tal formo omna signifiki, e ne adoptar "limbuso"."

Yen pro quo ilu diskutas pri la vorto NUN e nultempe antee, de 2008: pro ke NUN on parolas pri oficaligar ol; pro ke NUN ol aparas en la listo de vorti adoptenda.

To signifikas ke, segun Partaka, l'adopto di la vorti qua eventas en ca monati esas valida, ka ne? Ma il deklaras a me lo kontrea, pro ke il ne povas tolerar lo: il preferus ke me ne esez linguala sekretario, e ke mea laboro ne esez valida. E do il esforcas kredigar ke l'adopto di la nova vorti ne esas valida, ma il savas bone ke ta adopti esas tote valida: se ne, pro quo suciar ya nun pri la selekto di la formo "*limbo" o "*limbuso"? Fakte, il invitas "ne adoptar *limbuso".
Por negar la valideso di mea laboro, il dicis ke lo esas koincido, per ca vorti:

"Se tu referas a "limbo/limbuso", vorto pri qua me recente komentis, me ne mem konciis, ke ol trovesas en un de tua listi."

Vere sincera, ka ne?

Pluse, pro quo, parolante pri "zipo" en l'unesma mesajo di la serio, il dicas ke "forsan" ol ne ja esas oficala? Pro quo "forsan" e ne "certe"? Pro ke, en l'unesma mesajo, il ne havis la kurajo skribar "certe", nam il savis ke ol esas oficala. Pose il tote negas olua valideso, kande il negas la valideso di omna vorti adoptita en ca periodo (il mem atakas me parolante pri "folaji"), savante ke ta vorti, tote kontree, esas valida.

Yes, vere sincera.

Ica esas Partaka.

Plusa pruvo pri la koncio da Partaka di la valideso dil adopti: ilu anke en junio 2014 diskutas sorgoze e zeloze por defensar l'oficaligo di "*jelo" e ne di "gelo". Pro quo tanta esforci?


P. S. Me obliviis dicar ke tempope Partaka mem mokas e ridikuligas personi. Lektez ica mesajo, e vi ipsa judikez. Il mokas me ridikuligante mea eroro tiposkribala "raneso mentala": il adjuntas ne un simpla ma triopla signo di rideto :-) :-) :-).
Ca epizodo esas partikulare grava pro ke la mesajo sendesis en julio 2013, do kurtatempe pos l'anunco di mea ekpulso, sen skrupuli, kande me standis tre male: lore me koaktesis lektar to.
E quale il povis kompatar me pro mea chagreno? Ilu mem juis ol!
Lektez anke la mesajo nemediate preirinta, la 12834: ol esas espritajo pri la plaso di linguala sekretario. Anke per ta sendo il demonstris juar lo eventinta kun plezuro e mem kun amuzeso.

E lu agis lo anke pro ke me publikigabis, kurtatempe antee, l'unesma numero di La Plumo Idala (editita tarde pro la problemi subisita da me). Ilu ne toleris ke me editis jurnalo, nam il nultempe sendis kontributaji por La Plumo. Ante ke me editis l'unesma numero, me demandis kontributajo de Partaka, ma il refuzis skribante ke il kontributos future, por la sequonta numeri; ma il nultempe agis lo. Ankorfoye Partaka ne esis sincera.

giovedì 26 novembre 2015

Dicionario Oficala A-L


Kara lekteri,

me publikigas l'unesma parto di la dicionario, qua nun nomesas "Dicionario Oficala".

Deskargez ol HIKE.

Kordiale,

Tiberio

Nova oficala vorti 2015


Kara lekteri,

me publikigas la listo kompleta di la nova vorti oficaligita en 2015.

Kliktez HIKE por deskargar ol.

Kordiale,

Tiberio

mercoledì 25 novembre 2015

Dicionario Kompleta L


Kara lekteri,

la litero L di la dicionario esas pronta:

Dicionario Kompleta L

Kordiale,

Tiberio

Dicionario Kompleta K


Kara lekteri,

la litero K di la dicionario esas pronta:

Dicionario Kompleta K

Kordiale,

Tiberio

Dicionario Kompleta J


Kara lekteri,

la litero J di la dicionario esas pronta:

Dicionario Kompleta J

Kordiale,

Tiberio

giovedì 12 novembre 2015

Dicionario Kompleta I


Kara lekteri,

la litero I di la dicionario esas pronta:

Dicionario Kompleta I

Kordiale,

Tiberio

lunedì 9 novembre 2015

Dicionario Kompleta H


Kara lekteri,

la litero H di la dicionario esas pronta:

Dicionario Kompleta H

Kordiale,

Tiberio

martedì 14 luglio 2015

Oficala Komunikilo numero 16


Kara lekteri,

la Oficala Komunikilo numero 16 publikigesis. Vi povas deskargar ol HIKE

Kordiale,

Tiberio

martedì 7 luglio 2015

Oficala Komunikilo numero 15


Kara lekteri,

la Oficala Komunikilo numero 15 publikigesis. Vi povas deskargar ol HIKE

Kordiale,

Tiberio

martedì 30 giugno 2015

Oficala Komunikilo numero 14


Kara lekteri,

la Oficala Komunikilo numero 14 publikigesis. Vi povas deskargar ol HIKE

Kordiale,

Tiberio

martedì 23 giugno 2015

Oficala Komunikilo numero 13


Kara lekteri,

la Oficala Komunikilo numero 13 publikigesis. Vi povas deskargar ol HIKE

Kordiale,

Tiberio

martedì 16 giugno 2015

Oficala Komunikilo numero 12


Kara lekteri,

la Oficala Komunikilo numero 12 publikigesis. Vi povas deskargar ol HIKE

Kordiale,

Tiberio

martedì 9 giugno 2015

Oficala Komunikilo numero 11


Kara lekteri,

la Oficala Komunikilo numero 11 publikigesis. Vi povas deskargar ol HIKE

Kordiale,

Tiberio

martedì 2 giugno 2015

Oficala Komunikilo numero 10


Kara lekteri,

la Oficala Komunikilo numero 10 publikigesis. Vi povas deskargar ol HIKE

Kordiale,

Tiberio

martedì 26 maggio 2015

Oficala Komunikilo numero 9


Kara lekteri,

la Oficala Komunikilo numero 9 publikigesis. Vi povas deskargar ol HIKE

Kordiale,

Tiberio

martedì 19 maggio 2015

Oficala Komunikilo numero 8


Kara lekteri,

la Oficala Komunikilo numero 8 publikigesis. Vi povas deskargar ol HIKE

Kordiale,

Tiberio

martedì 12 maggio 2015

Oficala Komunikilo numero 7


Kara lekteri,

la Oficala Komunikilo numero 7 publikigesis. Vi povas deskargar ol HIKE

Kordiale,

Tiberio

martedì 5 maggio 2015

Oficala Komunikilo numero 6


Kara lekteri,

la Oficala Komunikilo numero 6 publikigesis. Vi povas deskargar ol HIKE

Kordiale,

Tiberio

mercoledì 29 aprile 2015

Oficala Komunikilo numero 5


Kara lekteri,

la Oficala Komunikilo numero 5 publikigesis. Vi povas deskargar ol HIKE

Kordiale,

Tiberio

domenica 22 marzo 2015

Nova elementi propozita


Kara lekteri,

me publikigas la dokumento kontenanta la nova elementi quin me preparis por l'oficaligo.

La listo esas aktualigita;
adjuntita: *legumeno, *spamo;
efacita: *gerar;
chanjita: *limbuso.

Deskargez ol HIKE

Kordiale,

Tiberio

Nova oficala vorti 2014


Kara lekteri,

me publikigas la listo kompleta di la nova vorti oficaligita en 2014.

Kliktez HIKE por deskargar ol.

Kordiale,

Tiberio