giovedì 12 febbraio 2009

Pri "lu"

De la forumo "linguolisto" (msj. n. 3320)

Me skribis:

Kara Partaka,

segun me on devas havar kompleta libereso pri to: me opinionas ke, tote kontree, ya kande on ja konocas la sexuo, l'uzo di "il" ed "el" esas ne-necesa.
Do me ne konkordas kun Talmey, e konkordas kun la KGD, qua dicas, en la chapitro pri la personal pronomi, noto 2:

"(...)
Per decido (1558) l'akademio Idista repulsis omna restrikto pri la uzo di lu. On darfas do uzar ta pronomo totsame por kozo e por persono di sexuo evidenta, kam por animali di sexuo nekonocata e persono qua havas nomo sensexua, quale infanto, puero, homo e. c., tam vere maskula kam femina.

La motivi di la decido donesis en « Mondo », XI, 68 : « Lu » por la singularo esas exakte lo sama kam « li » por la pluralo. Logiko, simetreso e facileso postulas ico. Konseque, same kam « li » darfas uzesar por personi, animali, kozi, omnafoye kande nulo obligas expresar la sexuo, tale « lu » darfas uzesar por personi, animali, kozi en la sama kondiciono. La distingo propozita esus subtilajo jenanta. Simila subtilajo rezultus pri la posedala pronomi, qui freque devus esar : ilua, elua, olua, ilia, elia, olia, vice la simpla lua, lia.
"

Saluti amikala!
Tiberio


Partaka skribabis:

Estimata samlinguani:

Segun Talmey e sua libro pri bona stilo, la pronomo "lu" es uzenda nur kande ol es advere necesa: kande l' sexuo es ne-konocata, o kande on intence ne deziras indikar ol. Kande ol es evidenta, on devas uzar sive "il(u)" od "el(u)".

E yen mea questioni:

Ka vi ja uzas tale la pronomo "lu"?
Ka ne ja, ma vi uzus ol tale pro ke vi konkordas?
Ka vi ne uzus ol tale pro ke vi deskonkordas?

Me predankas via helpo.


P A R T A K A
* * * * * * * * *

Nessun commento:

Posta un commento