venerdì 30 novembre 2018

Pri la vexadi da Gonçalo Neves


Kara samideani,

recente eventis diskuto inter me e Gonçalo Neves en lua blogo “LINGUALA NOTI”. Me sendis komenti ibe ma, omnafoye, il respondis pos multa dii, do me esis koaktata vizitar kontinue lua blogo por vidar kad esas respondi da il, nam il ne informis me pri sua respondi.
Do me transferis omno adhike, nam tale me informesas automatale kad ulu skribas komento hike, ed il ne bezonas vizitar mea blogo dum un semano, nam me respondas rapide.
La polemiko naskis de lua falsa deklaro publika pri l’existo dil ULI. Ol esas en la prelasta paragrafo dil afisho. Me glutinas hike la tota paragrafo, en qua il aludas la tri varianti “komputero”, “komputoro” e “komputatoro”:

«Nu, on vidos kad un del tri varianti vinkos e definitive radikifos spontane e naturale (quale en Esperanto) o kad ULI, per sua Linguala Komitato (kande o se olca itere funcionos...) rezolvos oficaligar un de li...»

E yen la diskuto:


Tiberio Madonna 13ma di novembro 2018, 15:53

Sen intenco polemikar, me respondizas la lasta dubito:

1esme: la Linguala Komitato ne plus existas e ne povos itere existar, pro ke la ULI dissolvesis.

2esme: kande la ULI existis, ol ja oficaligis la formo "komputero", en oktobro 2014.

Kordiale,
Tiberio


Gonçalo Neves 18ma di novembro 2018, 00:43

Nu, anke me ne deziras polemikar, e tu savas mea opiniono pri oficaligo ed asteriski.

ULI, same kam UEA ed UMI, uldie desaparos. Tamen la desaparo di ULI ne implikos la desaparo di Ido. Se future existos nula institucuro od autoritato responsanta pri oficaligo di vorti, la Ido-skripteri certe duros enduktar nova vorti, sempre kande li judikos lo kom necesa, e ta vorti radikifos o ne, segun quante oli esos reale bezonata o ne. Meaopinione, nun esas plu necesa e plu utila produktar bona literaturaji, apte divulgar li ed atraktar nova lekteri kam aprobar nova vorti.


Tiberio Madonna 18ma di novembro 2018, 13:19

No, me ne vere savas tua opiniono, ma nur tua atitudo vers me, qua ne esas "opiniono".

La ULI ne desaparos, ol desaparis, simple pro ke ne eventis elekti en 2015. E l'anciena komitatani ne darfas restar kun sua ofici pos plua kam quar yari. O kad on darfas ne respektar la statuti ed instalar su sen esar elektita e do diktatorale? Kad ULI esis tala organizuro?

Fine, se segun tu esas plu necesa ed utila produktar bona literaturo e divulgar ol kam aprobar nova vorti, pro quo tu parolas pri oficaligar?


Gonçalo Neves 23ma di novembro 2018, 19:16

Nu, mea atitudo konsequas de opiniono, qua esas facile konjektebla.

Pri ULI, on povas lektar en la numero 370 di Progreso:

prezidanto: vakanta
vice-prezidanto: vakanta
sekretario: vakanta
kasero: Marion Kasper
linguala sekretario: vakanta

Semblas do ke l'anciena komitatani kunofica ne "instalis su diktatorale" e ke nur la kasero restas kun sua ofico, forsan pro ke ol esas nekareebla por posibligar la publikigo di Progreso ed evitar kompleta krulo di ULI (yen nura supozo da me, nam advere me ne savas).

Me ne skribis ke oficaligar nova vorti ne esas utila e necesa: me skribis nur ke produktar bona literaturo e divulgar ol esas nun plu utila e necesa kam oficaligar nova vorti. Dum kompozar mea studiuro "Esperanto ed Ido: diferanta voyi adsur Parnaso" me ya konstatis kun surprizo ke la literaturo di Ido esas plu interesiva, plu richa e plu studiinda kam me til nun supozis.


Tiberio Madonna 23ma di novembro 2018, 22:31

Pro quo tu respondas sempre pos multa dii? Ka pro ke tu bezonas tempo por pensar quon tu devas inventar? Ti qui esas justa respondas quik.

No, tua atitudo konsequas ne de opiniono, ma de sento negativa: pro to ol chanjis.

Pri la ULI, voluntez lektar ica artiklo:

Kad erste en la numero 370? Me esas kurioza savar quo skribesis en la numero 369.
Irgakaze, ca pagino NUNA montras altro:

Me esperas ke tu, pos reflekto pri tua vorti, aperceptos lia nejusteso: unesme, quale povas existar organizuro nur kun kasero? Duesme, anke takaze, ka la kasero ne “instalis su diktatorale”? Kande lu elektesis?

Kad evitar kompleta krulo dil ULI? La ULI ya krulis! Quale on povas evitar lua krulo per durar funcionigar la kasero SEN elekto e do kontre la reguli? To esas ridinda!

Esas evidenta ke on duras aparigar la nomo dil kasero por enkasigar pekunio nehoneste, ka ne?

Me esperas ke tu aperceptos l’absurdeso di to omna, vice durar deklarar la existo dil ULI kun evidenta intenco vexar me.

Nun me finas la komento pro ke me devas irar che mea psikiatriisto.

Standez bone!

Tiberio


Gonçalo Neves 30ma di novembro 2018, 01:22

Regretinde, me ne sempre povas akurate respondizar letri, mesaji, komenti e t.p. Ne pro oblivio, neglijo o manko di respekto, certe anke ne pro bezonar tempo por «inventar» ulo, ma pro absoluta tempo-manko, qua konsequas de multa Ido-projeti samtempa (preske omni ankore embrional), obligesi profesional, tempivora menajo, familial okupeso (me ya havas du filii ankore minora, ne nur entratenenda, ma anke helpenda e sorgenda) e, recente, maladeso (fortunoze remediebla e remediata) qua limitizas mea labor-forteso.
 
Pri ULI me dicos nulo plusa. Semblas a me ke tu, ne ja “digestinte” tua ekpulseso, kaptas omna okaziono por maldicensar pri ULI, ma mea blogo ne esas apta loko por maldicenso e personala ataki e disputi. Prefere agez lo en tua blogo, me pregas. Pri ica temo me nur atencigas da tu (tote ne por «vexar», ma por helpar tu) ke, en Ido, la verbi “obliviar” e “pardonar” estas tam reguloza e tam facile konjugebla (e certe plu felicigiva) kam la verbi “despitar” e “rankorar”...
 
Pri la psikiatriisto. En mea publika exkuzo a Frank Kasper (che Idolisto) me pregis lu ignorar ed obliviar mea mesajo (per qua me reaktis a lua rekomendo pri tua romano), nam olta — mea mesajo — esas tote stupida. Anke mea aludo pri psikiatrio en ta mesajo esas tote stupida, do me demandas de tu pardono pro olu.


Tiberio Madonna 30ma di novembro 2018, 12:30

Yes, me komprenas ke tu ne havas tempo por respondar a komento en la blogo. Tamen tu havas tempo por sendar mesaji a la forumi…

On “digestas” kozi manjita (-ITA), do pasinta, ne kozi prezenta, durANTA. Me rimemorigas da tu (nam me ja dicis lo a tu private, ma evidente obliviar lo konvenas a tu) ke la exkluzo de la precipua forumo DURAS NUN, nam me ne povas skribar en Idolisto, forumo en qua, kontree, tu esas libera sendar tua vexadi a me.

Ed, ultre to, se la ULI difuzis l’informo (falsa) di mea ekpulso, me certe darfas facar la deklaro (vera) ke la ULI dissolvesis, to esas tote komprenebla e justifikinda, ka ne? Ka la kalumnii da Hans Stuifbergen pri me esas admisebla e mea maldicensi ne? Ka la deplorinda agi dal asteriskizeri esas admisebla e mea reakti ne? Kontree, ne esas justifikinda tua konduto konstante militema vers me. Tu devus obliviar la konjugo dil verbo “despitar”.

Atencigante ke tu ne respondis pri Progreso 369, me invitas tu, se tu ne volas polemiki, ne deklarar false l’existo di organizuro desaparinta.

Tu ne darfas uzar tua blogo por difuzar falsaji.

Se tu ne volas maldicensi od ataki en tua blogo, simple ne atakez me nek vexez me, explicite o velizinte, quale tu kustumas agar (ma tua afektacata inocenteso e politeso trompas nulu).

Standez bone!

Tiberio
 

Nessun commento:

Posta un commento